OPusculum
Měsíčník České dominikánské rodiny

4/2007

 

O B S A H

Jubileum - pozvánka na přednášku

Putování k svaté paní Zdislavě

Zprávy z provincie

Pouť do Fatimy

Soutěž „Zdislava - ochránkyně rodiny"

Prosby o modlitby

Laická sdružení sv. Dominika

Nové knihy

Nekrologium

P. Valentin Maria Krejčí

T. Machula: 24 tomistických tezí

S. Vrai, A. Pinet: Modlit se 15 dní s Tomášem Akvinským


...JUBILEJNÍ ROK 800. VÝROČÍ ZALOŽENÍ PRVNÍHO KLÁŠTERA
...DOMINIKÁNSKÝCH MNIŠEK V PROUILHE

....Zahájení jubilea - 3. prosince 2006
..................Hlavní oslava jubilea - 7. října 2007
..................Zakončení jubilea - 6. ledna 2008


MODLITBA JUBILEA (1206-2006)

Bože milosrdenství,
ve své věčné moudrosti jsi povolal svého služebníka Dominika,
aby se vydal na cestu víry jako poutník a kazatel milosti.

Se Slovem tvé sladké Pravdy v srdci a na rtech zval Dominik první sestry a bratry,
aby se k němu připojili a vedli život kontemplativní poslušnosti ve službě svatého kázání.

Připomínáme si toto jubileum a prosíme tě:
vdechni znovu do našich srdcí a myslí Ducha vzkříšeného Krista a obnov nás,
abychom věrně a radostně hlásali evangelium pokoje. Skrze téhož Krista, našeho Pána. Amen.

Maria, Matko vtěleného Slova, oroduj za nás.


...
.. 100. VÝROČÍ BEATIFIKACE PANÍ ZDISLAVY .
...(28. 8. 1907)

.....Hlavní pouť - 26. května 2007
..... ............
Závěrečná pouť - 25. a 26. srpna 2007

.....Bože, svaté Zdislavě jsi dal milost, že se myslí stále povznášela k tobě
.... a ustavičně o tobě rozjímala a svědomitě pečovala o bližní.
.....Na její přímluvu učiň, ať se i my horlivě snažíme o nadpřirozené hodnoty
.....a projevujeme lásku dobrými skutky. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

....Zdislavo, matko svatého života, oroduj za nás.

 


.. .CHODIT PO DVOU NOHÁCH:
....ÚVAHY O DOMINIKÁNSKÉM CHARISMATU

Drazí bratři a sestry celé dominikánské rodiny,

v tomto jubilejním roce, kdy nás magistr řádu P. Carlos Azpiroz Costa OP vyzývá, abychom děkovali Bohu za své povolání a stále se snažili o jeho obnovování, chceme Vás s laskavým svolením otce provinciála Benedikta OP a otce převora Romualda OP a spolu s nimi pozvat na sobotní odpoledne dne 12. 5. 2007 v 15 hodin do čítárny pražského konventu sv. Jiljí, Husova 8, Praha 1, na přednášku profesorky sestry Mary O'Driscoll OP na téma:

WALKING ON TWO FEET: REFLECTIONS ON THE DOMINICAN CHARISM
CHODIT PO DVOU NOHÁCH: ÚVAHY O DOMINIKÁNSKÉM CHARISMATU

Sestra Mary O'Driscoll je irská dominikánka. Řadu let pracovala jako misionářka v Africe, než se přestěhovala do Říma, kde učí na univerzitě sv. Tomáše Akvinského (Angelicum). Předmětem jejího studia je především teologie Kateřiny Sienské, učitelky církve. Na toto téma a také na téma dominikánského charismatu dává přednášky po celém světě a vede duchovní cvičení.

Sestra Mary O'Driscol bude přednášet anglicky, ale překlad do češtiny bude zajištěn.
V průběhu odpoledne bude možnost pohovořit si se sestrou Mary a také se posilnit malým občerstvením.
Předpokládáme, že program bude trvat do18 hodin.
Doufáme, že využijete této příležitosti setkat se s touto milou sestrou a také s bratry a sestrami naší dominikánské rodiny.

Ještě jednou Vás srdečně zveme!

Vaše sestry z Lysolaj
sr. M. Pavla OP

 

obsah


.. PUTOVÁNÍ K SVATÉ PANÍ ZDISLAVĚ
...Kalendář poutí 2007


1. 5. úterý - Zahájení poutní sezóny
odsazení930 mše svatá
odsazenípo ní průvod z náměstí ke studánce a žehnání Zdislavina pramene


26. 5. sobota - Hlavní pouť ke svaté paní Zdislavě
odsazení600 mše svatá u oltáře svaté paní Zdislavy
odsazení800 mše svatá
odsazení930 mše svatá - pouť diecéze a diecézní charity diecéze Litoměřice, celebruje Mons. Pavel Posád
odsazení1100 mše svatá - celebruje Mons. Dominik Duka OP
odsazenípo mši svaté požehnání a otevření centra svaté Zdislavy
odsazení1400 mše svatá dominikánské rodiny - celebruje P. Benedikt Mohelník OP
odsazení1500 svátostné požehnání
odsazení1600 koncert před bazilikou - Miloš Bok


27. 5. neděle - Slavnost seslání Ducha svatého
odsazení930 mše svatá
odsazení1100 mše svatá
odsazení1800 svatodušní pouť v hradní kapli na Lemberku


30. 5. středa - Slavnost svaté Zdislavy (adorační den farnosti Jablonné v Podj.)
odsazení930 mše svatá
odsazení1800 mše svatá


24. 6. neděle - Povýšení kostela na baziliku minor
odsazení930 mše svatá
odsazení1100 mše svatá


21. 7. sobota - Pouť nemocných
odsazení1100 mše svatá; celebruje Mons. Dominik Duka OP


4. 8. sobota - Slavnost posvěcení chrámu
odsazení930 mše svatá


8. 8. středa - Slavnost svatého Dominika
odsazení1800 mše svatá s bratry františkány


12. 8. neděle - Svatovavřinecká pouť
odsazení930 mše svatá
odsazení1100 mše svatá


18. 8. sobota
odsazení1100 pouť řecko-katolíků


25. 8. sobota - 100. výročí beatifikace paní Zdislavy
odsazení930 mše svatá
odsazení1100 mše svatá - celebruje Henryk kard. Gulbinowicz
odsazenípo mši svaté posvěcení bust papežů sv. Pia X. a Jana Pavla II.
odsazení1400 pobožnost k paní Zdislavě s obnovou manželských slibů; vede P. Petr Piťha


28. 9. pátek - Slavnost svatého Václava, patrona českého národa a české dominikánské provincie
odsazení930 mše svatá


7. 10. neděle - Slavnost Panny Marie Růžencové (zakončení poutní sezóny)
odsazení930 mše svatá
odsazení1100 mše svatá


Pravidelné bohoslužby v bazilice v letním období
odsazeníPo - Pá 1800; So 930; Ne 930, 1100


obsah


ZPRÁVY Z PROVINCIE

 

odsazeníU Beránkovy hostiny
odsazeníoděni rouchy bílými,
odsazeníkdyž Rudým mořem prošli jsme,
odsazenívladaři Kristu zpívejme.

odsazeníKristus je naší Paschou teď,
odsazeníon sám se vydal za oběť
odsazenía místo přesnic našim rtům
odsazenísvé tělo dává za pokrm.

Milí bratři a sestry,

ke konci letošní postní doby svatý otec Benedikt XVI. vydal apoštolskou exhortaci Sacramentum Caritatis, ve které se zamýšlí mimo jiné nad tím, že Ježíš je pravý Boží Beránek. V Eucharistii se zpřítomňuje Beránkova oběť, která spojuje zdánlivé protiklady. V modlitbě díků při poslední večeři Ježíš děkuje Otci nejen za minulé události dějin spásy, ale také za své „vyvýšení". Ustanovením Eucharistie tak Ježíš anticipuje a spojuje oběť kříže a vítězství vzkříšení. V Eucharistii se naplňuje Boží záměr spasit všechny lidi a ukazuje Kristova láska k Otci. Svoboda Boha a svoboda člověka se takto definitivně setkávají v Ježíšově ukřižovaném těle a jednou provždy vytvářejí platnou a nerozlučitelnou jednotu.

Přeji Vám, abyste se o těchto Velikonocích nechali novým způsobem vtáhnout do Ježíšovy oběti, neboť v Eucharistii se nespojujeme pouze staticky s vtěleným Slovem, ale jsme dynamicky zapojeni do oběti neposkvrněného Božího Beránka.

Fr. Benedikt Mohelník OP
provinciál

 

KALENDÁŘ AKCÍ

3. 12. 2006 zahájení jubilea 800. výročí založení kláštera v Prouilhe

21. 4. 2007 stálé studium v Olomouci

26. 5. 2007 hlavní pouť k paní Zdislavě do Jablonného v Podještědí

2. 6. 2007 zasedání provinční rady LSSD v Praze

20. - 29. 7. 2007 letní misie veVelkých Losinách

13. - 19. 8. 2007 celostátní setkání mládeže v Táboře Klokotech

25. a 26. 8. 2007 závěrečná pouť k paní Zdislavě do Jablonného v Podještědí

28. 8. 2007 100. výročí beatifikace paní Zdislavy

7. 10. 2007 hlavní oslava jubilea 800. výročí založení kláštera v Prouilhe

20. 10. 2007 setkání české dominikánské rodiny v Hradci Králové

6. 1. 2008 zakončení jubilea 800. výročí založení kláštera v ProuilheSLUŽBY PROVINCIALÁTU
Při zachování čísla pevné linky na provincialát bylo zřízeno i číslo mobilní: +420 602 592 174. Tento mobil bude obsluhovat sekretářka provinciála Anežka Bachnová. Jako číslo na provincialát prosím používejte přednostně toto mobilní číslo. Otec provinciál bude přítomen každé pondělí 9:00-12:00, 14:00-16:00. Návštěvu je třeba vždy domluvit předem.


KAZATELSKÉ STŘEDISKO
Tým Kazatelského střediska se schází každé 3. pondělí v měsíci (vyjma prázdnin) v klášteře sv. Jiljí v Praze. Příští setkání se bude konat 16. 4. 2007 od 17:00 h. v kostele sv. Jiljí a pak ve velké hovorně.


PRAŽSKÝ KONVENT
Husova 234/8, 110 00 Praha 1, tel. 224 218 442, fax: 224 218 443, e-mail: praha@op.cz, sv.jilji@op.czjilji.op.cz


Pražský konvent má nové webové stránky na adrese http://praha.op.cz.


Nedělní káva
Vždy po každé nedělní mši sv. jste zváni ke kávě nebo čaji do velké hovorny kláštera k přátelskému posezení.


Páteční snídaně
Ježíš jim řekl: „Pojďte jíst!" A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo jsi?" Věděli, že je to Pán. (Jan 21, 12) • Každý pátek jste zváni na mši sv. v 7 hod. do kaple sv. Zdislavy, po které následuje společná snídaně s duchovním zamyšlením ve velké hovorně.


Společenství modlitby
Schází se každou středu od 19:45 ve velké hovorně. Je otevřeno všem, kdo žízní po Bohu, tak jako Bůh žízní po člověku. Po katechezi a dotazech následuje po 21. hod. adorace Nejsvětější Svátosti v kostele sv. Jiljí do 22 hod.


Vyučování katechismu
Příprava na přijetí svátostí křtu a biřmování i vzdělávání ve víře pro zájemce probíhá v klášteře každé úterý po nešporách (cca 19:30 h.) na faře pod vedením fr. Romualda.


Postní rekolekce »Poslední věci člověka«
Program: 20:00-20:50 přednáška
21:00-22:00 adorace Nejsvětější Svátosti v kapli Sv. Zdislavy

Témata:
28. 2. Smrt, soud, peklo, nebe (fr. Petr OP)
7. 3. Radosti a bolesti očistce (fr. Cyprián OP)
14. 3. Zpytování svědomí (fr. Irenej OP)
21. 3. Svátosti uzdravení (fr. Romuald OP)
28. 3. Společenství svatých (fr. Jordán OP)
4. 4. Přednáška o filmu Umučení Krista režiséra Mela Gibsona s doprovodnou videoprojekcí


Křížové cesty
postní pátky od 17:30 v kapli Sv. Zdislavy Na Velký pátek je křížová cesta od 15:00.


Přednášky
24. 4. v 19:45 ve velké hovorně kláštera přednese fr. Tomáš Pospíšil OP další přednášku cyklu Kristova tajemství podle sv. Tomáše na téma „Narodil se z Marie Panny II - Mariino tajemství".

Duchovní život podle R. G. Lagrange OP
Přednášky o duchovním životě podle známého dominikánského učitele probíhají každý čtvrtek po nešporách v čítárně kláštera pod vedením fr. Jordána Vinklárka OP.


FILOSOFIE

Současný myšlenkový chaos se projevuje (takřka) obecně akceptovanou relativizací životních hodnot, a nutí proto ke kritickému zkoumání úspěšných klišé a stereotypů.

Hledat pravdu a v jejím světle odpovědi na nejbytostnější otázky člověka je (pořád ještě) úkolem filosofie.

Pokud jsme s ní někdy nějak začali, často zjišťujeme, že jsme se věnovali výlučně bohatým dějinám této vědy a donekonečna jsme se jen seznamovali s myšlenkami jejích autorit. O filosofii jsme se vlastně ani nepokusili. V „dialogu" s ostatními nám chybí orientace a argumenty, chaos pokračuje...

Pro ty, kteří se chtějí pokusit vnést řád do svého hledání a nebojí se k tomu použít vlastní rozum, jsou určeny hodiny filosofie, které vede během akademického roku Jiří Fuchs - ve čtvrtek od 19:30 v konventu dominikánů u sv. Jiljí, Praha 1, Husova 8 (zvonek č. 53).Mariina legie u sv. Jiljí - prezidium „Neposkvrněné Početí"
Naše prezidium se schází každou neděli v 16 hod. ve velké hovorně před oltáříkem Panny Marie, modlíme se růženec a jiné modlitby a ve společenství s naší Královnou nabíráme nové síly a energii do dalšího týdne. Vždy se těšíme na našeho kněze (fr. Romuald), který k nám má promluvy o Naší Paní. Přijď i Ty mezi nás a vyzkoušej tuto cestu, kterou šel i Sv. Otec Jan Pavel II., cestu s Pannou Marií!


Rekonstrukce vitráží
Přispějte, prosím, na opravu historických vitráží v chrámu sv. Jiljí v Praze. Peníze věnujte do pokladničky v chrámu nebo pošlete na účet číslo: 1051014845/5500. Celkové náklady na rekonstrukci jsou 2.027.000,- Kč.
PLZEŇSKÝ KONVENT
Jiráskovo nám. 30, 326 00 Plzeň 26 , tel. 377 241 660, fax: 377 447 882 , e-mail: plzen@op.cz; plzen.op.cz

Náboženství
1. a 2. tř. - Čt 14:30-15:15, vede L. Fišerová
3.-6. tř. - Po 14:30-5:15, vede P. Cyril OP
7.-9. tř. - Út 14:30-15:15, vede fr. Šimon OP
od 15 let - Út 15:30-16:30, vede P. Jan OP


Aktivity pro děti a mládež
Koťata - Pá 14:30, vede J. Kratochvílová
Malá schola - Pá 16:00-17:00, vede M. Petrová
Výtvarný kroužek pro mladší (4 - 8 let) - Út od 15:30, vede T. Šmolíková
pro starší (nad 8 let) - Út od 16:30, vede J. Šmolíková
Společenství starších dětí - Pá 17:00-18:00, vede A. Krondlová
Fotbal - Pá 15:00-16:30, vede P. Lejčko
Klub odvážných dívek - Čt 16:30-17:30, vede I. Pulicarová
UCHO - jednou za 14 dnů, Pá od 19:00 v pastorační místnosti, vede A. Krondlová a kol.


Další akce

3. a 4. 4. v 16:30 PAŠIJOVÁ HRA pod širým nebem před naším kostelem a klášterem

12. 4. 19:30 cyklus „Ženy v dějinách křesťanství": „Žena v baroku" - Doc. PhDr. Ivana Čornejová

13. 4. 21:00 Cesta světla - pobožnost velikonočního týdne s četbou Písma na klášterní zahradě

23. 4. a 24. 4. svědectví katolického misionáře Toma Edwardse - čas a místo setkání budou upřesněnyOLOMOUCKÝ KONVENT
Slovenská 14, 772 00 Olomouc, tel. 585 230 764, fax: 585 228 254, e-mail: olomouc@op.cz; olomouc.op.cz

Společenství při klášteře:
Po 19:30 příprava biřmovanců (vede fr. Benedikt a fr. Jindřich)

Út 16:30 společenství Legio Maria (doprovází fr. Pavel)

Út 16:30 Neokatechumenátní společenství (vedou ffr. Antonín a Štěpán)

Út 19:30 společenství mládeže (vede fr. Jindřich)

St 19:30 Neokatechumenátní společenství (vedou ffr. Antonín a Štěpán)

St 19:30 misijní společenství (vede fr. Pavel)

St 20:15 četba Sumy sv. Tomáše (vede fr. Štěpán)

Čt 19:30 společenství mládeže Zacheus (vede fr. Jindřich)

Čt 19:30 společenství Zbytek Izraele (vede fr. Antonín)

Ne 18:30 společenství starších skautů (vede fr. Damián)


Přednášky

Vybrané kapitoly z církevního práva
přednáší P. Damián Němec OP
3. 5.; 31. 5. 2007 v 19:30 h.

Uvedení do knih Nového zákona
přednáší P. Pavel Mayer OP
19. 4.; 17. 5. 2007 od 19:30 h.

O Božích vlastnostech
přednáší: P. Štěpán Filip OP
12. 4.; 10. 5.; 14. 6. 2007 od 19:30 h.

Filmový seminář
zajišťuje fr. Jindřich Poláček OP
26. 4.; 24. 5. 2007
ŽIVÝ RŮŽENEC
Zveme všechny členy a přátele dominikánské rodiny k zapojení do živého růžence za mír a za rodiny. Zájemci se mohou přihlásit na adrese: fr. Irenej Šiklar OP, Klášter dominikánů, Husova 8, 110 00 Praha 1, irenej@op.cz
fr. Irenej OP, promotor pro růženec


HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR
Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5, tel.: 603 976 231, e-mail: info@prolife.cz; http://prolife.cz

Modlitby za nenarozené děti. Zveme všechny lidi dobré vůle ke společné modlitbě růžence, žalmů, proseb a slavení mše svaté za nenarozené děti, těhotné maminky, zdravotnický personál a jiné potřeby.

Praha: před porodnicí U Apolináře
každý pracovní den od 7:00 do 8:15 modlitba růžence; kontaktní osoba: Miloslav Pletánek, tel.: 736 248 037

Olomouc: před porodnicí Fakultní nemocnice

každý poslední čtvrtek v měsíci v 16 hodin modlitba růžence; od 18 hodin mše svatá v dominikánském klášterním kostele „Za zastavení zla potratů"; kontaktní osoba: Markéta Tomečková, tel.: 606 739 313


Setkání členů a přátel HPŽ ČR
21. 4. 2007 Jihlava
Setkání členů a přátel Hnutí Pro život ČR se koná od 19:00 na faře u bratří minoritů (Kosmákova 45). Setkání povede Dr. Jiří Karas.


OZNÁMENÍ

Kruciáta

25. března 2007 byla u příležitosti padesáti let, které letos uplynuly od přijetí zákona o umělých potratech, zahájena iniciativa Kruciáta - systematické modlitební úsilí za záchranu nenarozených dětí. Jedná se o laickou iniciativu podporovanou občanskými a náboženskými sdruženími, kterým leží na srdci obnovení kultury života v naší zemi.

Oficiální vyhlášení Kruciáty v České republice proběhlo v sobotu 24. března 2007 v Praze během Pochodu pro život. Iniciativa navazuje na polské hnutí, které stálo na počátku úsilí za zastavení umělých potratů.

JUDr. Ing. Jiří Karas k iniciativě uvedl: „Již přes padesát let jsou u nás zabíjeny děti před narozením podle zákona z doby totalitního režimu. Myslím, že my katolíci už dlouho naší zemi dlužíme systematickou modlitbu, aby skončilo toto hluboce zakořeněné zlo. Je příčinou už více jak 3 milionů usmrcených nenarozených dětí."

Podporu projektu osobně vyjádřil kardinál Alfonso López Trujillo, který ve Vatikánu na soukromé audienci pro přihlášené účastníky požehnal růžence. Olomoucký světící biskup Josef Hrdlička žehná všem, kteří se jakkoli do iniciativy zapojí. Bližší informace jsou na stránce http://kruciata.cz.

Další informace: JUDr. Ing. Jiří Karas, Hnutí Pro život ČR, Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5 tel.: 602 758 058, info@kruciata.cz, http://kruciata.cz


Letní tábor u sv. Zdislavy

Letní tábor u sv. Zdislavy (Jitrava u Jablonného v Podještědí) pro děvčata 9 - 15 let. Termín: 6. - 13. 8. 2007; cena: 700 Kč.
Info: S. M. Roberta; roberta@dominikanka.cz; 731 203 817 (20 - 21 hod).


JUBILEA BRATŘÍ A SESTER

2. 4. Fr. Jan Vianney Hub 91. narozeniny
3. 4. Fr. Antonín Krasucki 43. narozeniny
8. 4. S. M. Roberta Ševčíková 32. narozeniny
12. 4. S. M. Školastika Plátková 81. narozeniny
14. 4. S. M. Egidie Kalábová 92. narozeniny
15. 4. S. M. Kampiana Heřmanová 91. narozeniny
16. 4. S. M. Doubravka Rubešová 33. narozeniny
18. 4. S. M. Bernadeta Prášková 29. narozeniny
20. 4. S. M. Dominika Marie Slezáčková 33. narozeniny
24. 4. S. M. Ambrožka Nováková 52. narozeniny
26. 4. Fr. Dominik Duka 64. narozeniny

Všem jubilantům blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání.

 

obsah


 

KLÁŠTER DOMINIKÁNŮ OLOMOUC

pořádá

POUŤ DO FATIMY

v roce hlavního výročí zjevení (1917-2007)

NEVERS - PROUILHE - LOURDES - FATIMA - CALERUEGA

9. 9. - 19. 9. 2007

Úmysl poutě:

kající - za rozpadlé rodiny, rodiny v krizi
misijní - za české dcery a syny sv. Otce Dominika, aby žili v hlubokém spojení s Kristem a neztráceli odvahu přinášet dnešnímu světu radostnou zvěst evangelia
osobní - každý účastník pouti si zvolí své osobní úmysly

Program:

1. den: odjezd večer z Olomouce a Brna přes SRN do Francie
2. den: NEVERS - sv. Bernadetta, nocleh
3. den: FANJEAUX, PROUILHE - první klášter Mnišek Kazatelského řádu založený sv. Dominikem, LOURDES - nocleh
4. den: LOURDES, v podvečer odjezd do Fatimy
5. den: FATIMA
6. den: FATIMA
7. den: FATIMA, výlet k Atlantiku - Batalha, Nazara
8. den: ráno odjezd z Fatimy do CALERUEGY - rodiště sv. Dominika, nocleh
9. den: SAN DOMINGO DE SILO, OSMA - místa spojená s životem sv. Dominika, pobřeží Costa Brava, nocleh
10. den: Relaxace u moře - v podvečer odjezd do ČR
11. den: Příjezd do ČR ve večerních hodinách

Informace:

Cena 12 300 Kč - autobusová doprava, 7x ubytování, 6x snídaně a večeře, pojištění
Další informace: http://olomouc.op.cz; jindrich@op.cz

 

obsah


 

Česká kongregace sester dominikánek

ve spolupráci s Kazatelským střediskem České dominikánské provincie

vyhlašuje soutěž na téma

Zdislava - ochránkyně rodiny


věnovanou 100. výročí blahořečení sv. Zdislavy.

Podmínky soutěže:

V 7 kategoriích namalujte nejlépe temperovými či vodovými barvami na maximální rozměr A3 obrázek na dané téma. Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci; rodinné týmy; společenství; školy… .

Kategorie:

A. předškoláci a 1. třídaodsazeníodsazenE. 8. - 9. třída
B. 2. a 3. třídaodsazeníodsazeníodsazení F. 15 - 20 let
C. 4. a 5 třídaodsazeníodsazeníodsazen í G. 20 - 100 let + rodinné týmy
D. 6. - 7. třída

Výtvarné práce zašlete do 30. dubna 2007 na adresu:
Konvent sester dominikánek; Černá 14, Praha 1;
info: SM Vojtěcha Beránková OP; vojtechaop@volny.cz; 731 625 935

Na zadní stranu obrázku uveďte své jméno; kategorii; adresu; popř. e-mail či telefon. Nejlepší práce v každé kategorii budou oceněny při vernisáži výstavy v Jablonném v Podještědí při hlavní pouti 26. května 2007. Výherci budou písemně informováni.

Z nejlepších prací bude připravena putovní výstava, která bude instalována v řadě českých a moravských měst. Účastníci soutěže budou o harmonogramu výstavy včas informováni.


Svatá Zdislava z Lemberka (?1220-1252)

Tato světice bývá situována do Lemberka v severních Čechách. Narodila se však na hradě v Křižanově. Matka pocházela ze Sicílie, do Čech se dostala v doprovodu královny Kunhuty. Zdislava byla asi jako 15letá provdána za významného šlechtice, pana Havla z Markvartic. Spolu s ním z Křižanova odešla na Lemberk, kde založili klášter dominikánů. Proslula péčí o chudé a darem uzdravovat. Matka čtyř dětí zemřela velmi mladá v pověsti svatosti. V roce 1995 se stala patronkou rodin.


mediální partner soutěže

 

obsah


PROSBY O MODLITBY

 

PROSBY O MODLITBY

za magistra řádu

za otce provinciála fr. Benedikta OP a bratry zastávající provinční oficia

za naše představené a za Boží pomoc pro všechna důležitá rozhodnutí

za nová povolání pro všechny větve dominikánské rodiny

za letní misie ve Velkých Losinách

za organizátory a účastníky setkání mládeže v Táboře Klokotech

za naše bratry a sestry, kteří kdekoli na světě trpí kvůli výkonu své služby

za apoštolské působení v médiích, především na internetu

za projekt křesťanského knihkupectví OLIVA

za nemocné členy, příbuzné a přátele dominikánské rodiny

za naše bratry a sestry působící ve školství

za naše bratry studenty ve Francii

za farnost v Praze na Zlíchově a za misijní středisko na Barrandově

Prosím Vás o modlitbu za slobodu mojej dcéry a ostatných dievčat, ktoré sa ocitli v sektárskom spoločenstve. Zo srdca Vám ďakujem! nešťastná matka

za syna, aby našel cestu k Pánu Bohu, aby se vrátil domů a nedělal život těžkým sobě a celé rodiněÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

(1. všeobecný, 2. misijní, 3. národní)

Denní modlitba: Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa. Duch svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce. To vše přináším jako svou nepatrnou oběť, spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý Otec a naši biskupové pro tento měsíc.

DUBEN

1. Aby světlem a silou Ducha svatého usilovali všichni křesťané o svatost.

2. Aby růst kněžských a řeholních povolání v Severní Americe a Oceánii odpovídal jejich naléhavé potřebě.

3. Aby ti, kdo žijí v nadbytku, měli otevřené srdce pro druhé a ti, kdo v nadbytku nežijí, dokázali pomáhat i ze svého nedostatku.

 

obsah


LAICKÁ SDRUŽENÍ SVATÉHO DOMINIKA

ZASEDÁNÍ PROVINČNÍ RADY LSSD
2. 6. 2007 Praha

SVOLÁVACÍ LISTINA

adresovaná

- všem členům provinční rady LSSD (tj. představeným všech místních sdružení nebo jejich zástupcům a promotorovi pro dominikánské konsociace)
- ekonomovi LSSD
- sociovi provinčního moderátora
- asistentovi provinčního moderátora pro formaci

Milí bratři, milé sestry,

v souladu s čl. 57 a 58 Partikulárních směrnic Laických sdružení sv. Dominika svolávám zasedání provinční rady Laických sdružení sv. Dominika, které se bude konat v sobotu 2. 6. 2007 od 9:30 hodin v dominikánském klášteře v Praze (Husova 8, Praha 1-Staré Město) s následujícím rozvrhem: 9:30 mše sv. v kapli sv. Zdislavy, 10:30 jednání, 12:45 hodinka během dne, 13:00 oběd (cena oběda 50 Kč), 14:00 pokračování jednání dle potřeby, předpokládaný závěr kolem 15. hodiny

Program jednání:

-- úvodní slovo promotora pro dominikánské konsociace
-- zpráva provinčního moderátora
-- zpráva o hospodaření
-- formace
-- zahraniční kontakty
-- varia (prostor pro informace o různých projektech a aktivitách, o činnosti jednotlivých místních sdružení; každý člen LS může posílat návrhy a žádosti provinční radě - čl. 58 Partikulárních směrnic LS)

Přihlášky na zasedání (příp. omluvu neúčasti) zašlete do 25. 5. 2007 provinční moderátorce (Dagmar Ester Kopecká, Na Zlíchově 221/8, 152 00 Praha 5, tel./zázn. 251 554 669, e-mail: ester@op.cz).


Dagmar Ester Kopecká, provinční moderátor LSSD
ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH SDRUŽENÍ

MS OLOMOUC (představená Zdislava Kvapilová)

Program dalších společných setkání:
10.-14. 5. 2007 exercicie
9. 6. 2007 setkání
14. 7. 2007 pouť na Svatý Kopeček
8. 8. 2007 svátek svatého Dominika
8. 9. 2007 obláčky, sliby


MS TRÁVNÍK (představený Josef Lorenzo Šebestík)
Ve dnech 23. 3. - 25. 3. 2007 se naše sdružení zúčastnilo duchovní obnovy na Svatém Hostýně pod vedením otce Martina Dvořáka OP. Na začátku postní doby jsme se snažili ztišit a prožít darovaný čas s Pánem a naslouchat mu. Děkujeme Pánu Bohu a Matce Boží za získané milosti a otci Martinovi za čas, který nám věnoval, povzbudivá slova a duchovní služby. MS Trávník


MS 3. PRAŽSKÉ (představená Eva Terezie Chaloupská)
V sobotu 28. 4. 2007 od 9:00 do11:00 hodin v kapli sv. Zdislavy se konají velikonoční rekolekce pod vedením P. Josefa.
Další informace najdete na adrese www.laici3ps.op.cz.


MS 4. PRAŽSKÉ (představená Miloslava Anna Zásmětová)
Schůzka našeho sdružení proběhne 14. 4. 2007 u sv. Jiljí s obvyklým programem.


MS 5. PRAŽSKÉ (představený Jan Jáchym Beneš)
Setkání našeho sdružení se konají jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek večer u sv. Jiljí. Každé setkání začíná v 18:30 h. mší svatou a nešporami, poté následuje další program ve velké hovorně nebo v kapli svaté Zdislavy. Termíny: 12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6. 2007.


obsah


NOVÉ KNIHY

NABÍDKA KNIHKUPECTVÍ OLIVA 

 

 

 

 

 

 

 
Jan Heller: Znamení odkazující k nebi. Rozhovory nad Biblí.
Vyšehrad, váz., 277 str., 248 Kč

Miluj a dělej, co chceš. Rozjímáme se sv. Augustinem / Úvahy hledajícího srdce.
Paulínky, brož., 230 str., 198 Kč

Michael Marsch: Uzdravení skrze svátosti
P. Michael Marsch, vzděláním teolog a psychoterapeut se narodil v roce 1931 v Německu. Vyrůstal jako evangelický křesťan. Po válce konvertoval a vstoupil do dominikánského řádu. Po svých zkušenostech s darem uzdravování spoluvytvářel hnutí charismatické obnovy. Založil komunitu, která s láskou pečuje o duševně a tělesně nemocné lidi.
Kartuziánské vyd., brož., 94 str., 109 Kč

Michael Marsch: Uzdravení skrze víru
Kartuziánské vyd., brož., 132 str., 120 Kč

Anselm Grün: Jsi požehnáním
Autor se v nové knížce snaží podělit o své zkušenosti s žehnáním a klade si otázku, proč dnes roste potřeba získat požehnání.
KN, brož., 87 str., 99 Kč

Václav Vaško: Dům na skále. Církev bojující 2 / 1950 - květen 1960
KN, váz., 466 str., 399 Kč

O Božím slově
Sborník přednášek: D. Duka, B. Hajas, J. Brož, C. V. Pospíšil, D. Vopřada, V. Brož, T. Petráček, B. Mohelník, A. Opatrný.
Trinitas, brož., 133 str., 173 Kč

Stanislav Přibyl: Konfesněprávní studie
Marek L., brož., 261 str., 230 KčChvála Boží lásky (sv. Kateřina Sienská)

Nejmilejší a nevýslovná lásko, kdo může nezahořet při pohledu na tak velikou lásku? Může snad být srdce, které by téměř neomdlelo? Ty, propast lásky, jsi bláznivě zamilován do svých tvorů, jako bys bez nich nemohl žít, ty, náš Bůh, přestože nás jistě nepotřebuješ. Naše dobro nijak nezvětšuje tvou velikost, protože jsi neměnný; naše zlo ti nepůsobí újmu, protože jsi věčné a nejvyšší Dobro. Kdo tě vede k tomu, abys nám prokazoval tolik milosrdenství? Nutí tě k tomu láska, jistě ne nějaký dluh k nám nebo nějaká potřeba, kterou bychom ti mohli splnit my, kteří jsme tví provinilí a zlí dlužníci.

Vidím-li dobře, nejvyšší a věčná Pravdo, jsem já zlodějkou a ty visíš místo mě. Vidím totiž, že je probodeno a na kříž přibito Slovo, tvůj Syn, kterého jsi kvůli mně učinil mostem, podle toho, cos ukázal své bídné služebnici. Pro to všechno mi puká srdce a nemůže nepuknout, když tolik hladovím po tobě a tolik tě miluji. (Dialog 25)

 

obsah


NEKROLOGIUM

2. dubna 1942
zemřel v Praze bratr spolupracovník Marek Přichystal OP. Narodil se 22. února 1863 ve Vysoké na Moravě, profes složil 13. dubna 1893 v Olomouci. Sloužil Bohu v Olomouci, Šoproni, Znojmě, Litoměřicích, Retzu, Plzni, Uherském Brodě, Ústí nad Labem, Košicích a Praze. Je pohřben v Praze. Ať odpočívá v pokoji.

8.  dubna 1962
zemřel na Moravci bratr spolupracovník Štěpán Josef Urban OP. Narodil se v Bušíně na Moravě 27. června 1892, sliby složil 20. června 1928 v Olomouci. Sloužil Bohu v Olomouci, Litoměřicích, Ústí nad Labem, v Římě u sv. Sabiny, v Praze a Znojmě. Po likvidaci klášterů v roce 1950 byl odvezen do Broumova. Po propuštění z internace pracoval v civilním zaměstnání a pak odešel do Charitního domova na Moravci. Pohřben je na místním hřbitově na Moravci. Ať odpočívá v pokoji.

16. dubna 1957
zemřel v Litoměřicích P. Albert Josef Škrabal OP. Narodil se v Babicích u Uherského Hradiště 5. dubna 1879. Vystudoval gymnasium v Uherském Hradišti a po maturitě vstoupil do řádu. Řeholní sliby složil 25. září 1899, studoval ve Štýrském Hradci a tam byl 24. července 1904 vysvěcen na kněze. Působil jako submagister noviců a kazatel v Olomouci, kazatel a zpovědník v Litoměřicích a pak jako kaplan v Praze. Byl redaktorem Růže dominikánské. Po likvidaci klášterů v roce 1950 byl pro své stáří ponechán na svobodě při klášterním kostele sv. Jiljí, aby zde zajišťoval duchovní správu. Když sem nastoupil nový farář, odešel do Litoměřic k sestrám Zdislávkám, kde zemřel. Pohřben je v řádové hrobce v Litoměřicích. Ať odpočívá v pokoji.

16. dubna 1967
zemřel v Horních Poustevnách P. Vincenc Jan Straňák OP. Narodil se v Nivnici u Uherského Brodu 22. května 1894, profes složil 8. září 1915 v Olomouci, na kněze byl ordinován 5. července 1919 v Olomouci. Působil jako submagistr noviců a kleriků v Olomouci, byl kooperátorem a katechetou v Třeboni, prefektem juvenátu v Praze, farářem v Praze, kazatelem v Uherském Brodě a kaplanem v Plzni. Po likvidaci klášterů v roce 1950 byl internován v Broumově. Po propuštení pracoval v civilním zaměstnání a pak přijal místo kaplana řeholních sester v Horních Poustevnách. Pohřben je ve svém rodišti v Nivnici. Ať odpočívá v pokoji.


obsah


P. VALENTIN MARIA KREJČÍ - SVĚDEK VÍRY V 50. LETECH

Bratr M. Jan Pavel z Kláštera Matky Boží v Novém Dvoře hledá informace o svém prastrýci.

P. Valentin M. Krejčí (Jaroslav) se narodil v r. 1917 v Polánce, okres Tábor. Během dominikánského juvenátu, za kterého chodil na arcibiskupské gymnázium v Praze-Bubenči, našel svého duchovního otce P. Odilona Pospíšila. Následovala teologická fakulta v Olomouci, kam docházel z dominikánského kláštera, svěcení na kněze a v roce 1946 po studiu nástup do Plzně, do tamějšího kláštera a farnosti P. Marie Růžencové. Od svého příchodu do Plzně se věnoval rád dětem a mládeži. Díky své radostné povaze a humoru, ale i prostému vystupování a proniknutí podstatných hodnot do jeho života, byl oblíbený u mladých i dospělých. Pomáhal tu zakládat katolického Junáka, byl dokonce členem pražského ústředí. Vyučoval náboženství na školách v Plzni.

Úspěchy v duchovní správě se nelíbily nastupujícímu režimu. V rámci odrazování a zastrašování byl víckrát u výslechu, byl zatčen s obviněním, že jedná při vyučování ve škole nepřátelsky vůči pokrokovým dětem a lidově demokratickému režimu. Mimo jiných důkazů byl svědectvím dvou dětí odsouzen k 6-ti letům, na odvolání si odseděl 3 roky - 1950-1953.

S podlomeným zdravím nastoupil po operaci do farnosti Hořepník, pod dohled církevních tajemníků. V prvním kázání opakoval slova Evangelia: „Přišel jsem zapálit oheň! "

Rok a tři měsíce rozdával kolem sebe lásku a radost. Velký zájem o něj měli ministranti, a kněží z dalekého okolí ho zvali na kázání a duchovní rozhovor. Pomáhal při žních s prací, pršelo, dostal zápal plic, odvezli ho do nemocnice do Pelhřimova, kde zemřel, protože měl z vězení silně nalomené zdraví.

Bratr M. Jan Pavel prosí tedy ty, kdo ho znali, o pravdu o něm, kladné i záporné informace.


Bratr M. Jan Pavel
Klášter Nový Dvůr , Dobrá Voda 20
364 01 Toužim
E-mail: email@novydvur.cz

 

 

obsah


24 TOMISTICKÝCH TEZÍ

2. Akt jakožto dokonalost je omezen pouze potencí, která je schopností dosáhnout dokonalosti. A tudíž jedná-li se o čirý akt, je to akt neomezený a jedinečný. Jedná-li se o akt omezený a zmnožený, je to akt, který vstupuje do složení s nějakou potencí.

Minule jsme si řekli, co je to potence a co je to akt, a že se složení potence a aktu týká pouze stvořených věcí, nikoli Boha, který je čirým aktem bez jakékoli potence. Druhá teze toto tvrzení prohlubuje. Uvádí totiž tomistickou zásadu, že akt je omezen pouze potencí. Na první pohled se může zdát, že je to teze nezajímavá, ale pravý opak je pravdou. Stačí si celou tezi hlouběji promyslet.

Kdybych ji měl komentovat trošku zeširoka, musel bych asi říci, že se právě zde dobře ukazuje, že tomismus je svébytným a originálním filosofickým systémem. O Tomášovi (13. století) se totiž často říká, že byl aristotelik, a že celou řadu myšlenek od Aristotela (4. století před Kristem) pouze převzal a tím se vymezil proti do té doby převládajícímu platónsko-augustinovsky laděnému myšlení. To je samozřejmě pravda, ale nelze si představovat, že všechny Tomášovy myšlenky jsou už (přinejmenším jaksi „zárodečně") přítomné u Aristotela. Tomáš skutečně na Aristotela navázal, ale v mnohém ho natolik přepracoval a překonal, že jeho myšlení už nelze chápat jako pouhé rozvíjení, ale jako koncepci svébytnou a zásadně novou. Lze říci, že tomismus je aristotelismus důmyslně spojený s (novo)platonismem a navíc promyšlený ve zcela nových souvislostech.

Stereotypní předpoklad, že téměř vše, co najdeme u Tomáše, najdeme i u Aristotela, by mohl vést k předpokladu, že u tohoto slavného Platónova žáka najdeme i zásadu, že akt je omezen pouze potencí. A řada slavných tomistů to také ve svých spisech uváděla - mezi jinými i jeden z největších tomistů dvacátého století Garrigou-Lagrange. V padesátých letech však byla publikována práce s lehce provokativním názvem „Omezení aktu potencí u sv. Tomáše: aristotelismus nebo novoplatonismus?", která obvyklé tvrzení, že se jedná pouze o Tomášovo rozpracování teorie naznačené již Aristotelem naprosto vyvrátila. Ukázalo se, že známky teze akt je omezen pouze potencí u Aristotela nenajdeme, a že se tedy jedná o novou myšlenku.

Všimněme si, že Tomáš pokládá Boha za čirý akt, v němž není žádná potence. A protože podle naší teze může být akt omezen pouze a jedině potencí, pak v Bohu žádné omezení není. Bůh je nekonečný a nejvýše dokonalý. Všechna stvořená jsoucna jsou pak nějak omezená, protože jsou jakousi skladbou potence a aktu. Nekonečno nebo neomezeno je tedy u Tomáše chápáno jako nejvyšší dokonalost, kdežto omezení je nedokonalost. To by se mohlo zdát jako samozřejmost, ale zjišťujeme, že v dějinách filosofie před Tomášem nacházíme zcela opačnou perspektivu, že totiž neomezeno či nekonečno je spojováno s nedokonalostí, kterou zdokonaluje právě nějaká forma omezení.

Podívejme se na Aristotelovu filosofii, která je tak často (a tak nepřesně) pokládána téměř za synonymum tomismu. Aristotelés rozlišuje u všech hmotných jsoucen materii a formu, což jsou principy, které ustavují každé hmotné jsoucno. Materie je principem materiálnosti, forma zase principem určitosti. To nám prozatím postačí, podrobněji se k problematice materie a formy vrátíme později v 8. a 9. tezi. Materie je tedy cosi nevymezeného, neurčitého, co může existovat jen tehdy, když je vymezeno a určeno nějakou formou. Je tedy čímsi „nekonečným" a neomezeným (podle Aristotela i věčným), kdežto forma je to, co vymezuje (dělá věc „tím" a ne „oním"). Aristotelés tedy chápe nekonečno jako cosi nedokonalého (materii) a zdokonalení připisuje omezující roli formy, která materii formuje.

U Tomáše je tomu naopak. To, co dává dokonalost, je neomezené a nekonečné. Jakékoli omezení je totiž samo o sobě nedokonalostí. Můžeme si tedy položit otázku: Co si můžeme myslet jako nejdokonalejší? Zajisté to, co v sobě obsahuje absolutní plnost veškeré dokonalosti. Jinými slovy, co je tak dokonalé, že už se nemůže zlepšit. Je to tedy jsoucno, které v sobě nemá žádnou možnost čili potenci. Z minulé teze již víme, že je to Bůh.

Není pak už nesnadné si domyslet, že takové nejdokonalejší jsoucno nebo jinak řečeno čirý akt, může být pouze jeden. Pokud by totiž bylo více čirých aktů, čím by se lišily? Dvě věci se liší tím, že jedna má něco, co druhá nemá, např. barvu, velikost, tvar nebo třeba umístění v prostoru. V případě absolutně dokonalého čistého aktu však jakákoli podobná nedokonalost, která znamená něco nemít, není možná. Bůh je naprosto dokonalý, takže mu nemůže nic chybět. Něco nemít znamená přítomnost potence - něco aktuálně nemít znamená mít to potenciálně. A v Bohu žádná potence není. Není tedy ani možné, aby bylo Bohů v pravém smyslu slova několik.

Tvorů je na rozdíl od Boha celá řada. Jak bylo řečeno v tezi minulé, tvorové jsou bytosti, kde je akt nějakým způsobem omezen potencí. Toto omezení může být různorodé, a proto je tvorů obrovské množství.

Na závěr poznamenejme ještě jednu důležitou věc, která sice v tezi zmíněna není, ale s tématem jistým způsobem souvisí. Týká se povahy zla. Vyjděme z toho, že veškeré dokonalosti mají svůj původ v Bohu. Neexistuje žádná dokonalost, která by v Bohu nebyla. Ve tvorech je však celá řada různých omezení a nedokonalostí. Jsou všechny nedokonalosti zlem? Zde je třeba vyjasnit, co zlo vlastně je. Klasická tomistická definice říká, že je to privace dobra. Slovem „privace" se označuje nepřítomnost toho, co by za normálních okolností přítomno být mělo. Když například nebudu mít jedno oko, je to privace (měl bych mít přece jako každý člověk dvě oči) a tudíž zlo. Když nebudu mít vilu na Bahamách, je to také jakási nepřítomnost něčeho, ale zlo to není.

Někdy se upozorňuje, že taková definice zla není správná. V této souvislosti bývá citován výrok papeže Pavla VI., který prohlásil, že zlo není pouhý nedostatek dobra, ale duchovní bytost. Papež to však neprohlásil v reakci na definici zla, ale v reakci na tendenci řady teologů interpretovat ďábla neosobně, nikoli jako zvrhlého tvora, který škodí, ale jako pouhý nedostatek dobra. I ďábel je osobou, která je v něčem dobrá. Není čirým zlem. Byl stvořen jako mocná a velmi dokonalá bytost, kterou také zůstal. Zvrhl se však morálně. Zřekl se morálních kvalit, které by měl mít. Čím dokonalejší osoba se zvrhne, tím větší zlo je schopna napáchat. Všechny její schopnosti jsou však samy o sobě dobré a pocházejí od Boha. Zlé jsou pouze cíle, které si daná bytost zvrhle volí, a které jsou od ní samé, nikoli od Boha.

Vraťme se nyní k dokonalostem a nedokonalostem ve tvorech. Je teď zřejmé, že není nedokonalost jako nedokonalost. Vidíme, že některé nedokonalosti jsou prostě dány tím, co jsme. Jako tělesní lidé nemůžeme být všudypřítomní. Taková nedokonalost je v souladu s naším lidstvím a nemusíme z ní mít těžkou hlavu. Hříchy jsou naproti tomu nepřítomností morální dokonalosti, kterou bychom mít jako lidé měli (jsou tedy privací dobra neboli zlem). Proto by nás taková nedokonalost trápit měla.

Tomáš Machula


(Příště: 3. teze „A proto díky svému absolutnímu bytí subsistuje Bůh jako jediný a naprosto jednoduchý. Všechna ostatní jsoucna, která participují na samotném bytí, mají přirozenost omezující bytí, a jsou složena z esence a bytí jako dvou rozdílných principů.")

 

obsah


MODLIT SE 15 DNÍ S TOMÁŠEM AKVINSKÝM

Suzanne Vrai, André Pinet


Osmý den

BLAHOSLAVENÁ PANNA MARIA

„OBLAK ZAHALIL STAN SETKÁVÁNÍ
A PŘÍBYTEK NAPLNILA HOSPODINOVA SLÁVA" (Ex 40,34)

„DUCH SVATÝ SESTOUPÍ NA TEBE
A MOC NEJVYŠŠÍHO TĚ ZASTÍNÍ" (Lk 1,35)

Andělský učitel nemluví o Marii a o jejím panenství, když vykládá „Celá jsi krásná, Panno Maria" ze svátku Neposkvrněného Početí, ale u Matouše 1,24-25: „Josef vzal svou ženu k sobě; ale nepoznal ji, dokud neporodila syna". Někdo dělal z tohoto verše závěr, že Josef poznal Marii potom, po Ježíšově narození. Ne. Svatý Tomáš nás uvádí k Marii. Podle Jana Zlatoústého v mariánském tajemství po Ježíšově narození Josef poznal Marii ne tělesně, ale duchovně, když v ní viděl nejkrásnější a nejdůstojnější ženu, neboť ona jediná nosila ve svém lůně toho, kterého nemůže obsáhnout celý svět. Potom Tomáš pokračuje: Toto výjimečné mateřství zářilo na Mariině tváři, jako kdysi setkání s Bohem činilo zářící tvář Mojžíšovu... Tak Maria, která zůstávala v záři moci Nejvyššího, nemohla být poznána od Josefa, dříve než porodila. Avšak po svém porodu byla poznána od Josefa ne stykem tělesným, ale krásou své tváře (S.T. III, 28,3 ad 3). Jeden odstavec z III. knihy Sentencí vysvětluje tuto myšlenku: Maria nikdy nepoznala hřích a nikdy k němu nebyla příležitostí. „Radost z posvěcení v ní nejen odstranila každé nezákonné hnutí, ale měla i u jiných odezvu, takže ačkoli byla tělesně velmi krásná, nikdo po ní nikdy netoužil" (III. Sentence 3, Q1, art. 2, Q1 ad 4). Podobná milost se vyskytuje v životě svaté Jany z Arku, která jako mladá dívka žila po jistou dobu mezi vojáky bez touhy ani nebyla příležitostí k touze.

Bible zná více svatých, kteří byli posvěceni v lůně své matky: Jan Křtitel je větší než Jeremiáš, avšak Maria je převyšuje: Jan Křtitel a Jeremiáš byli vybráni jako zvláštní předobrazy Kristova posvěcení ... a nikdy nepoznali těžký hřích, protože je chránila Boží milost... Avšak Panna byla uchráněna od každého hříchu i všedního větší milostí, protože byla vyvolena, aby se stala Matkou Boží (S.T. III. 27,6 ad 1).

„Zdrávas, milosti plná...". Jestliže Tomáš připisoval naprostou plnost milosti Marii, jak tomu bylo u Krista v jeho lidství? Maria tedy měla jen plnost milosti relativní a odpovídající jejímu poslání. Jako se o svatém Štěpánu říká, že byl naplněn milostmi, aby odpověděl na své povolání jáhna nebo služebníka, Božího svědka a prvomučedníka, i Maria byla zahrnuta milostí v tom smyslu, že měla dostatečnou milost k povolání, ke kterému ji Bůh volal: být Matkou Boží (S.T. III. 7,11 ad 1).

Milost jako pohled Boží spočinula na Marii od prvního okamžiku a následovala ji během jejího pozemského i nebeského života. První Mariinou milostí bylo předurčení. Její božské mateřství vyžadovalo velkou čistotu a oproštění od každého hříchu spáchaného nebo „obdrženého". Druhá dokonalost milosti byla v blahoslavené Panně Marii z přítomnosti Božího Syna vtěleného v jejím lůně. Vědecky suše ohlašuje Tomáš tuto skutečnost a pokračuje: Třetí dokonalost milosti v Marii byla v jejím posledním cíli, který má ve slávě (S.T. III. 27,5 ad 2). V těchto několika řádcích vztahuje Andělský učitel Mariinu plnost milosti na neposkvrněné početí, vtělení a nanebevzetí! Tento trojí dar milosti souvisí s trojí svobodou Mariinou a se třemi postupnými závazky k dobru. Od svého početí je uchráněna od každého hříchu, po zvěstování v ní Ježíšova přítomnost očišťuje její sklony a upevňuje ji v dobru, její nanebevzetí ji posléze osvobozuje od ubohých podmínek našeho světa a dává ji v Bohu radost ze všeho dobra.

Maria není andělem, ale je Královnou andělů. Byla stvořena jako nižší než oni, ale byla ustanovena vysoko nad ně; jejich uctivá úklona před ní neukazuje v ikonografii ani mariolatrii ani zbožnou přehnanou horlivost, ale pravou teologii. Jako žena a ve stavu přítomného života byla nižší než andělé. I o Kristu se podle jeho lidství říká, že byl nižší než andělé (Žid 2,9)... Maria též potřebovala být poučována od andělů o Božích úradcích, avšak svatý Tomáš pokračuje: Matka Boží byla vyšší než andělé důstojností, ke které byla Bohem vyvolena (S.T. III. 30,2 ad 1).

Čtení evangelia o Martě a o Marii (Lk 10,41) o mariánském svátku přivádí Tomáše, aby si kladl otázku o Mariině činném a kontemplativním životě. V ní život činný v domácnosti ji předem připravoval na kontemplaci Božích divů v jejím Synu a v ní podle zásady, že „ten, kdo si počíná dobře nejprve v činnosti, má dobrou podmínku k životu kontemplativnímu". Snaha o cvičení v ctnostech může škodit kontemplaci, avšak Maria plnila svou každodenní povinnost se snadností a s láskou, a nepůsobilo jí to žádnou nesnáz, když rozjímala o divech ve svém srdci (srov. III Sent. D.35, Q1, art III ad 2).

Byla Maria posvěcena po svém narození? Už v lůně své matky? Je třeba umístit toto posvěcení in utero před nebo po oživení jejího těla? Je zajímavé, že svatý Tomáš poznamenává, že Maria je stánek Nové úmluvy, zobrazené ve Staré smlouvě stánkem setkávání, a že tato byla posvěcena až po svém dokončení. Z toho dělá závěr, že Maria byla posvěcena ve chvíli oživení svého těla. Předtím ještě nebyla lidskou bytostí a nemohla přijmout tuto milost. Potom by byla po jistou dobu ve hříchu, což je proti naší víře; k jejímu posvěcení tedy došlo s oživením. Církev prohlašuje Marii za „uchráněnou" od dědičného hříchu spíše než „za vykoupenou"; zásada, že „Kristus je spasitel všech lidí", zůstává platná i pro Marii, i když jde v tomto případě o uchování.

Víra Panny Marie zůstává vzorem pro každého křesťana: Pochybnost znamená slabou víru. Ani v době utrpení se Marie nikdy nezmocnila pochybnost; v ní víra zůstávala velmi silná, i když apoštolé pochybovali. Zato jí svatý Tomáš připisuje pochybnost úžasu nebo obdivu, když pozorovala, jak se s ním potupně jedná, když ho ona tak podivuhodně porodila (III. Sent. DIII, Q1, art 2, Q2 ad 1). Je to snad smysl našich piet? Tato víra, velmi silná, firmissima, kterou Tomáš nalézá u Marie při utrpení, musí být promítána na celý život Mariin a Ježíšův. Růst její víry stejně jako růst její milosti byl plností odpovídající v každém okamžiku konkrétní situaci.

Mariina čistota byla naprostá od jejího narození a nepoznala nikdy růst. Naprosté nepřítomnosti hříchu odpovídá naprostá čistota. Naopak, v Marii je růst lásky, protože láska ji přibližuje k Lásce, kterou je Bůh, a dává jí na ní účast; Panna Maria nikdy neměla lásku nejvyšší, za kterou už není možno chápat jinou, ale vždy dělala pokroky v lásce. Stejně je tomu s její milostí (III. Sent. D.17, Q2, art.3, ad 3). Maria měla dar moudrosti ne v jeho objektivní celistvosti, ale ve vztahu k jejímu povolání. Okoušela v nejvyšší míře tajemství, s kterými byla vnitřně spojena, avšak nikdy jí nebylo dáno vyučovat jim. Odůvodnění toho, které uvádí svatý Tomáš podle svatého Pavla, málo uspokojuje: „Nedovoluji ženám vyučovat" (1 Tim 2,12). Maria se nestará o tento problém. Stejně se nezdá, že by Maria za svého života dělala zázraky, kdežto po svém Nanebevzetí dohonila toto opoždění! Kristu a jeho učedníkům bylo vyhrazeno vyučovat a potvrzovat zázraky svou nauku, neboť oni jediní byli pověřeni vyučovat Nové úmluvě (srov. S.T. III. 27,5 ad 3). Tajemství muže a ženy, jejichž rovnost s sebou nenese ani oboustrannost, ani rovnocennost.

Maria je nazvána Matkou Boží, ale nikdy ne „Matkou Božství" nebo „Matkou Božstva". Bůh, Božství a Božstvo znamenají totéž: Boha samého, ale ze dvou odlišných stránek. „Bůh" konkrétně je božská přirozenost a její zosobnění. V tom smyslu je Maria Matkou Boží. „Božství" nebo „Božstvo" znamenají Boha v jeho abstraktní přirozenosti. V tom smyslu Maria není matkou božské přirozenosti ani nezplodila Božstvo, tento název je nepřijatelný. „Matka Boží" se řecky řekne Theotokos. Franština používá též vyjádření „Matka Kristova", kdežto na Východě nepoužívají nikdy jeho řecký překlad Christotokos, a to z důvodu historického. Bludař Nestorius ho používal... aby se vyhnul užívání slova Theotokos, které odmítal. Dělal z Ježíše lidského Mesiáše, a ne Božího Syna (III. Sent. D4, Q2,art.2 ad 2 a ad 5). Výraz „Maria, Matka Boží" znamená, že Maria je matkou té konkrétní božské přirozenosti, kterou přijal při vtělení Boží Syn.

Panna Maria je nazvána „kmenem Jesseovým". Toto vyjádření pochází z knihy Izaiášovy (11,1): „Vzejde prut z pařezu Jesseova" nebo „kmen vyroste z Jesseova kořena, a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce". Souvislost je mesiánská, Maria je kmen, Ježíš je květ. Svatý Tomáš se nezastavuje u blízkosti latinských slov virgo-virga (panna, proutek), ale věnuje pozornost Starému zákonu. Prut, který nosili Mojžíš a Áron v Exodu a kterým dělali své zázraky, byl nástrojem, který Bůh vyvolil, aby zachránil svůj lid. Maria je nástrojem, který Bůh vyvolil a kterým Ježíš, nový Mojžíš nebo Velekněz, zachrání lidi. V tomto prutu Tomáš rozeznává především ráz útěchy v soužení, neboť hebrejský lid uvázl mezi Rudým mořem a egyptským vojskem, a Mojžíš dostává rozkaz: „Vztáhni ruku nad moře a rozpoltíš je" (Ex 14,16). Naše Paní, těšitelka zarmoucených!

Proutek má též tu vlastnost, že posilňuje; Tomáš to vyvodí z knihy Numeri, ve které stvol představoval rodinu Áronovu, uzavřenou ve stánku setkávání, kvetl, rašil a vydával plody, zatímco stvoly ostatních rodin usychaly (17,16-26). Velikost Marie záleží v plodu v jejím lůně. Zatřetí Tomáš vidí v Mojžíšově holi nasycení nebo uhašení žízně a vypravuje o výjevu u Meriby na poušti (srov. Nm 20). Mojžíš udeří na skálu a dá vytrysknout vodě. Maria dala církvi toho, jehož tělo bude stravou a krev nápojem, Chlebem života, který sestoupil s nebe, a Zdrojem vody živé. Je tu i stránka trestu, o kterém podává zprávu čtvrtý výrok Balaáma: „Vyjde hvězda z Jakoba, povstane žezlo z Izraele. Protkne spánky Moába, sémě všech Šétovců" (Nm 24,17). Slovo žezlo nebo prut Izraele předpovídá o Mariině vítězství nad ďáblem, které je ohlášeno už v protoevangeliu (Gn 3,15). Posléze poslední stránku tohoto Jesseova kmene přirovnává k strážci a Andělský učitel ji vztahuje na vyprávění o Jeremiášově povolání: „Co vidíš Jeremiáši? Vidím větev strážce (= mandlovník)." Maria je Jitřenkou spásy, první jasností „Světla světa".

Na začátku 16. kapitoly Izaiáše čteme podle Vulgáty: „Pošli, Pane, Beránka, vládce země, z Petry na poušti do Jeruzaléma", mesiánský text, podle kterého přijde Mesiáš z Petry, hlavního města Idumejska. Tomáš se nezdržuje u těchto zeměpisných úvah. Pán je Otec, Beránek Kristus, Kámen na poušti, národ Rut, jehož lid je z kamene, protože se klaní bohům z kamene. Potom přitahuje naši pozornost na Beránka, kterým je Kristus pro čistotu svého života, sladkost, pokoru, kterou ukázal ve svém utrpení, a posléze pro svůj výkupný ráz. Pokud jde o Petru na poušti, jestliže z ní Beránek přichází, může výraz označovat jen Marii. Maria je nazvána Kamenem na poušti především pro pevnost své víry a milosti ... na druhém místě pro svou čistotu. Posléze a hlavně pro Ježíše: Tomáš četl u Joba 39: „Petra se rozšířila v řeku oleje", Kristus je Pánovým Pomazaným. Jestliže je Maria nazvána Kamenem na poušti, je to tedy pro její posvěcení v milosti, pro její panenství a pro její mateřství Božího Syna a Mesiáše.

MATKO NEJČISTŠÍ, MATKO BEZ HŘÍCHU POČATÁ,
ORODUJ ZA NÁS
RŮŽE TAJEMNÁ - KOŘENI JESSE,
ORODUJ ZA NÁS
MATKO BOŽSKÉ MILOSTI - KRÁLOVNO NANEBEVZETÁ,
ORODUJ ZA NÁS

(Litanie svaté Panny)z francouzského originálu Prier 15 jours avec Thomas D'Aquin
vydaného nakladatelstvím Nouvelle Cité (Paříž 1991) přeložila S. M. Zdislava Černá OP

obsah