OPusculum
Měsíčník České dominikánské rodiny

11/2006

 

O B S A H

List magistra řádu
Velké jubileum v Praze-Lysolajích
Zprávy z provincie
Prosby o modlitby
Laická sdružení sv. Dominika
Nekrologium
Nové knihy
Ze světa
S. Vrai, A. Pinet: Modlit se 15 dní s Tomášem Akvinským


„Kráčejme věrni své prvotní lásce"
(srov. Zj 2, 4)


List celému řádu vyhlašující jubilejní rok
osmistého výročí založení první komunity kontemplativních mnišek

Carlos A. Azpiroz Costa, O.P., magistr řádu


Moji bratři a sestry,

posílám vám tento list z kláštera Panny Marie v Prouilhe, prvního kláštera řádu, o svátku svaté Kateřiny Sienské, naší starší sestry, „do níž jako by přešla celá Dominikova duše (jako ostatně i do blahoslaveného Jordána Saského)".(1)

V našich dějinách je mnoho událostí, které nás povzbuzují k obnově věrnosti našemu povolání synů a dcer svatého Dominika: „kontemplovat a předávat druhým plody své kontemplace". „Mnišky kazatelského řádu vznikly, když svatý otec Dominik shromáždil v klášteře v Prouilhe některé ženy, obrácené na katolickou víru, a tyto ženy, žijící jen pro Boha, přidružil modlitbou a pokáním k 'svatému kázání'."(2) Blahoslavený Jordán napsal: „Řád kazatelů zatím nebyl založen; dosud se o jeho založení pouze jednalo, ačkoli se bratr Dominik ze všech sil věnoval kazatelské činnosti… Od smrti biskupa z Osmy až do Lateránského sněmu uplynulo téměř deset let, jež bratr Dominik strávil v tomto kraji téměř sám."(3)

Od této historické události uplynulo právě 800 let. Když uvažujeme o tom, co je vlastně první dominikánská komunita, opravdové skryté semeno řádu, analogicky tím také slavíme teologický primát kontemplace v našem životě a poslání. Je skutečně správné a spravedlivé děkovat Bohu za dar našich kontemplativních sester! Ony nás podporují na cestě, po níž jdeme; účastní se zvláštním způsobem našeho kázání; přijímají nás, abychom se mohli podělit o naděje a radosti, smutek a úzkosti naší putující služby. Povzbuzují nás, jako to dělávala svatá Kateřina Sienská, ať se nebojíme jít vpřed po silnicích i pěšinách, abychom se setkávali s těmi, kdo žízní po Bohu; vybízejí nás, abychom žili vášnivou láskou ke Kristu a k lidstvu.

Chceme prožít toto výročí s pokojnou radostí svatého Dominika. Dá-li Pán Bůh, budeme s celým řádem kazatelů slavit od první neděle adventní (3. prosince 2006) až do Zjevení Páně r. 2008 jubilejní rok, věnovaný připomínce 800 let trvání našich kontemplativních sester. Zahájíme „novénu" roků, které nás přivedou k další důležité události: osmistému výročí potvrzení řádu papežem Honoriem III. bulou Religiosam vitam z 22. prosince 1216.

Naše slavení během tohoto jubilejního roku se bude soustředit na jednotlivé kláštery mnišek všude po celém světě. Kontemplativní charizma našich mnišek rozhodně není spojeno s nějakým jediným konkrétním místem nebo komunitou. Proto neplánujeme žádná setkání, události ani obřady, které by se soustředily na Prouilhe. Nicméně výmluvným znamením společenství se všemi kláštery řádu bude to, že v první den jubilea budou někteří bratři z generální kurie slavit eucharistii v klášteřích, které řád považuje za „pravé svatyně" díky jejich zvláštnímu spojení s životem svatého Dominika: klášter Panny Marie v Prouilhe (založen 1206 - 1207); klášter Svatého růžence (bývalý klášter svatého Sixta) v Římě (založen 1219); královský klášter svatého Dominika v Madridu (založen 1218 - 1219); klášter svatého Dominika v Calerueze (založen 1270).(4) Každý klášter by mohl uspořádat podobné iniciativy a zahrnout do nich celou dominikánskou rodinu.

Abychom připravili svá srdce na tuto slavnost, každý klášter nabídne vlastní nápady a návrhy, jaké akce, iniciativy a oslavy by mohly celé dominikánské rodině pomoci obnovit své povolání. Zaměříme se na bohatství kontemplativního života, zdroj našeho kázání. Také mezinárodní komise mnišek přinese několik podnětů, jak intenzivně prožít tento jubilejní rok.

A my všichni, synové a dcery svatého Dominika, se připravme na tuto pouť do našich klášterů, abychom ji vykonali radostně, napojili se tam svěží prostotou „své prvotní lásky", abychom pocítili, že jsme u Ježíšových nohou, a tak mohli být s ním a naslouchat mu. Prožijme tento čas intenzivně, jako čas milosti, sdílejme s našimi kontemplativními komunitami radost z jejich zasvěcení, plodnost jejich mlčení, krásu jejich liturgie, jejich zvláštní lásku ke Slovu.

Jubilejní rok bude projevem vděčnosti za naše dominikánské povolání, kterým jsme zváni chválit, žehnat a kázat Boha spolu s Církví, v Církvi a pro Církev.

Duch svatý prozřetelnostně inspiroval svatého Dominika Guzmana, aby určitým způsobem založil řád kazatelů na životě a poslání našich kontemplativních sester. Voláme Magnificat! za všechno, co pro nás Pán skrze ně vykonal!

Bratrsky ve svatém Dominiku, z kláštera Panny Marie v Prouilhe, 29. dubna, o svátku svaté Kateřiny Sienské 2006.

 

Fr. Carlos A. Azpiroz Costa OP
[Prot. 50/06/465 Lettere all'Ordine - MO]


1. Fr. Aniceto Fernández in Analecta O.P. 78 (1970) 481; viz Mortier, Histoire des maîtres généraux de l'Ordre des Freres Precheurs, I (Paris 1903) 139.
2. Liber constitutionum Monialium Ordinis Pradicatorum č. 1, § I.
3. Libellus č. 37 (česky: citován revidovaný překlad z r. 1941).
4. viz ACG Providence 2001 č. 321 - 323.

 

PŘÍLOHY

SVATÝ OTČE,


Carlos Alfonso Azpíroz Costa, magistr řádu bratří kazatelů, se svou kurií a ve jménu všech kontemplativních klášterů mnišek, připojených od počátku svatým otcem Dominikem ke kazatelskému řádu, se synovskou oddaností a řeholní poslušností dává na vědomí a přednáší Vám tuto prosbu.

Svatý otec Dominik, putující s Diegem z Acebes, biskupem z Osmy, s velkou bolestí své duše na vlastní oči viděl vážné důsledky, které způsobila ve Francii katarská hereze. Pro její vykořenění bylo nutné přiměřeně a trvale kázat katolickou víru a potvrzovat ji svatostí života. Odtud pochází úmysl svatého Dominika založit řeholní řád, který by byl svou povahou a svým vlastním povoláním určen k tomu, aby takto vydával svědectví katolické víře, a to ne pouze ve Francii, ale na celém světě. Svatý otec Dominik, jelikož měl sám hluboký vhled do otázek víry, si byl dobře vědom toho, že kazatelská služba musí vyrůstat z pevného kořene kontemplace. Proto chtěl svatý Zakladatel, aby se kolébkou budoucího řádu kazatelů stala komunita zcela oddaná kontemplaci.

Tak se stalo, že roku 1206 byl založen klášter Panny Marie v Prouilhe u Fanjeaux; příštího roku 2006 si bude připomínat osmisté výročí svého založení. Z historického hlediska je to počátek mnišek řádu svatého Dominika, z hlediska charizmatického a vnitřního je to původ celého kazatelského řádu i jeho duchovního zaměření; tak se celá dominikánská rodina v důvěře v Pána snaží „contemplata aliis tradere - předávat druhým to, co prorozjímala".

Pro důstojné připomenutí této šťastné události a náležité díkůvzdání Bohu všemohoucímu si magistr řádu naléhavě přeje, aby se v kostelích a kaplích všech klášterů mnišek řádu bratří kazatelů, v římské bazilice svaté Sabiny a patriarchální bazilice svatého Dominika v Bologni konaly od první neděle adventní roku 2006 až do slavnosti Zjevení Páně v roce 2008 oslavy a zbožné aktivity, kterými by věřící mohli prohloubit svůj život víry, naděje a lásky, posílit své spojení s Římským biskupem i svým biskupem a sladit své jednání s normou evangelia.

Aby věřící plněji obdrželi tyto duchovní plody, magistr řádu pokorně žádá od Vaší Svatosti dar odpustků.

....

Dne 7. října 2005, o svátku Panny Marie Růžencové

Papežská penitenciarie, na základě zmocnění, která jí výlučným způsobem v Kristu, našem Otci a Pánu, udělil Svatý otec Benedikt XVI., z milosti Boží papež, blahosklonně uděluje plnomocné odpustky, získatelné za obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysl Nejvyššího velekněze) všem věřícím, kteří - nemajíce zalíbení v žádném hříchu - zbožně navštíví jedno z výše uvedených posvátných míst:

a) v den slavnostního zahájení a zakončení oslav tohoto jubilejního roku, o slavnostech a svátcích uvedených v dominikánském kalendáři, pokud se s vnitřní pozorností a zbožně zúčastní liturgického slavení nebo jiných úkonů zbožnosti;
b) v jednom dni, který si sami zvolí, pokud se pomodlí modlitbu Páně a Vyznání víry;
c) kdykoli se účastní pouti na jedno ze zmíněných posvátných míst, pokud se tam pomodlí modlitbu Páně a Vyznání víry.

Tento dekret platí po celou dobu trvání jubilejního roku. Tím se ruší všechna opačná ustanovení.

Kardinál James Francis Stafford
Paenitentiarius Maior

Gianfrancesco Girotti O.F.M. Conv.
regent


VELKÉ JUBILEUM V PRAZE-LYSOLAJÍCH

Drazí bratři a sestry,

jak už víte, od 1. neděle adventní, která letos připadá na 3. 12., začíná oslava 800. výročí založení prvního kláštera dominikánských mnišek v Prouilhe naším otcem sv. Dominikem. Celý rok budeme slavit toto významné výročí. Hlavní oslava se bude konat 7. 10. 2007 a závěr celého jubilejního roku bude 6. 1. 2008.

Dovolte nám, prosím, abychom Vás pozvaly ke společnému slavení Jubilea nejen v tyto tři dny, ale na každý den tohoto roku. Zveme Vás zvláště ke společné modlitbě. Jistě už víte, že v tomto jubilejním roce na podnět magistra řádu o. Carlose Azpiroze Costy OP obdržela každá kaple a kostel mnišek Kazatelského řádu od Svatého Stolce privilegium, které umožňuje návštěvníkům těchto kaplí či kostelů získat za obvyklých podmínek plnomocné odpustky. Na internetové stránce naší komunity se můžete seznámit s řádem našich modliteb, ale i se změnami, které v průběhu týdnů často nastávají. Zde se také dovíte o všech mimořádných událostech, které se budou v naší kapli konat. Adresa webové stránky je www.moniales.praha.op.cz (tato stránka bude přístupná od začátku prosince letošního roku).

Dne 3. 12. 2006, o první neděli adventní, zahájíme Jubileum v naší kapli slavením Eucharistie v 8.00 hod. Hlavním celebrantem bude o. provinciál Benedikt Mohelník OP. Po mši sv. zveme všechny na „agapé" do našeho refektáře. Odpolední program začne modlitbou během dne a růžencem ve 14.00 hod., po nichž bude následovat adorace Nejsvětější svátosti do 16.00 hod. Pak přednese sestra Marie Pitterová OP přednášku o založení kláštera v Prouilhe a poslání mnišek Kazatelského řádu, která se bude konat rovněž v naší kapli. Po ní bude následovat diskuse. Program tohoto dne ukončíme společným slavením nešpor v 18.00 hod.

Těšíme se na společné slavení celého jubilejního roku s Vámi v naší kapli.
Vaše sestry z Lysolaj.

Sr. M. Pavla OP


ZPRÁVY Z PROVINCIE


Klerikát
V posledních srpnových dnech se naši bratři po příjemně strávených prázdninách v naší provincii vrátili zpět do Francie, aby pokračovali ve studiích. V Bordeaux začali studium filosofie ffr. Matouš Gazdoš a Albert Kilbergr, pokračovat ve studiu zde bude ffr. Pio Oláh, Ondřej Kadlčík a Ludvík Grundman. Do Toulouse se přestěhovali ffr. Lukáš Fošum a Zdislav Nosek, aby se ponořili do studia teologie. Poslední ročník teologie zde začal fr. Mikuláš Buzický.


Kandidatura
O víkendu 15. - 17. září 2006 začal v Olomouci prenoviciát. Tři vážní zájemci o řád se budou během měsíčních setkání seznamovat s životem řádu, usilovat o rozpoznání svého povolání a připravovat se na možný vstup do noviciátu.


Společná modlitba za povolání
S vděčností Bohu můžeme konstatovat, že v posledních letech máme každý rok několik noviců a že bratři klerici i spolupracovníci zdárně pokračují ve formaci. Rovněž se každý rok objevují vážní zájemci o vstup do řádu. Povolání k řeholnímu životu je Božím darem, který si nemůžeme nijak zasloužit, zato o něj můžeme a máme prosit. Modlitba o povolání je důležitým úkolem celé provincie i každého jednotlivého bratra. Formační konvent v Olomouci se už několik let společně modlí za povolání dominikánské litanie k Panně Marii. Považuji za nejvýš vhodné tento chvályhodný zvyk rozšířit na celou provincii. Proto všem komunitám ukládám, aby se jednou týdně společně pomodlili zmíněné litanie za povolání. Pokud nemáte jejich text, naleznete ho na: http://op.cz/body.html?id=107


Personalia

A. Oficia

a) Fr. Petr Semík je k 31. říjnu 2006 odvolán z úřadu představeného domu v Uherském Brodě.
b) Fr. Savio Řičica je od 1. listopadu 2006 ustanoven vikářem domu v U. Brodě.


B. Osobní změny

a) Ffr. Matouš Gazdoš a Albert Kilbergr byli k 15. srpnu 2006 jednoduše asignováni do konventu v Olomouci.
b) Ke 3. září 2006 obdrželi asignaci ratione studiorum ffr. Lukáš Fošum a Zdislav Nosek do Toulouse a ffr. Matouš Gazdoš a Albert Kilbergr do Bordeaux.
c) Fr. Savio Řičica se k přestěhoval z Bojkovic do komunity v Uherském Brodě, do které byl již dříve asignován.
d) Fr. Petr Semík je k 1. listopadu 2006 asignován do konventu v Praze a ustanoven (farním vikářem) kaplanem ve farnosti sv. Jiljí.
e) Fr. Jordán Vinklárek je k 1. listopadu 2006 ustanoven (farním vikářem) kaplanem ve farnosti sv. Jiljí.
f) Fr. Jacek Horák má od července tohoto roku povolení pobývat v rodné obci Kyselovicích z důvodu závažného onemocnění. Zároveň mu arcibiskup Jan Graubner dovolil vypomáhat v duchovní správě farnosti.


Setkání mnišek ve Znojmě

Ve dnech 8. - 12. 9. se ve Znojmě konalo setkání převorek a podpřevorek klášterů dominikánských mnišek střední a východní Evropy. Zúčastnil se ho z generální kurie o. Manuel Merten OP, generální promotor pro mnišky, český provinciál o. Benedikt Mohelník OP, promotor pro mnišky v České provincii o. Damián Němec OP a převorky a podpřevorky či delegátky z klášterů na Litvě, v Polsku, v Irsku a v Čechách. Tématem setkání bylo: Místo modlitby, práce a odpočinku v životě klášterů mnišek OP. Na otázku, proč toto téma, nejlépe odpovídá úryvek úvodního slova s. Zdzisławy Szymczyńské OP (Vilno): „Náš život mnišek je a má být stále více životem zcela oddaným Bohu, abychom mu sloužily a svědčily o něm. Děje se to v komunitě, do níž On nás postavil, v níž máme žít a rozvíjet se ve své lidské zralosti k plnosti, která je svatostí. Děje se to po celá léta, někdy dlouhá, a je to rozložené do jednotlivých ročních období, týdnů, dní. Uvědomujeme si význam času, který je nám dán, jak je důležité ho nemarnit, ale moudře ho vyplňovat? Pomáhá nám zachovávání zavedeného programu připomínat si, kým jsme, a tím, že vnáší řád do života komunity, napomáhá nám k větší svobodě, disponibilitě a spoluzodpovědnosti osob?"

Každý ze tří pracovních dní byl zahájen společným slavením Eucharistie a byl věnován jednomu z témat: modlitba, práce a odpočinek. Otec Manuel jako moderátor připravil na každý den citáty z Písma sv. podle tématu dne. Reflexe nad nimi zahajovala denní práci. Úvodní slovo pro sdílení nad tématem modlitba přednesla s. Róża Semkowska OP (Krakov), téma práce uvedla s. Joanna Karaśkiewicz OP (Sv. Anna), a téma odpočinek s. Dominika Sokołowska (Radonie). Sdílení ve skupinách střídala osobní reflexe a práce v plénu. Otevřenost a upřímnost sester dovolila zabývat se i řešením určitých problémů, ale hlavně vedla ke vzájemnému povzbuzení a vědomí sounáležitosti v poslání mnišek kazatelského řádu. Pozoruhodným kulturním a duchovním zážitkem byla prohlídka znojemského kláštera a kostela. Závěrečný večer byl věnován slavnostní rekreaci, při níž se zpívaly lidové písně za doprovodu otce Angelika, který také překrásně zahrál na housle a na prosbu účastníků rozezněl i varhany v kostele. Zvláštní dík patří sestrám ze Znojma za jejich pohostinnost a sesterské přijetí.

převzato z ACPB 3/2006 (19. 10. 2006)!!TŘETÍ VÝZVA DLUŽNÍKŮM!!

Milí bratři a sestry, i přes výzvu z minulých čísel stále ještě evidujeme větší množství nezaplacených předplatných. Jedná se o předplatitele s těmito specifickými symboly (číslo uvedené v pravém horním rohu adresy): 017, 025, 027, 030, 031, 033, 036, 046, 048, 052, 055, 059, 066, 072, 098, 100, 101, 103, 119, 136, 164, 180, 193, 194, 199. Celkem je to 25 dosud neuhrazených výtisků, což činí 6.250 Kč.

Prosíme o zaplacení obratem (250 Kč složenkou na adresu: Dagmar Kopecká, Na Zlíchově 8, 152 00 Praha 5 nebo bankovním převodem na č. účtu 122918389/0800, var. symbol 332; nezapomeňte uvést Váš spec. symbol). Pokud někomu z Vás finanční situace neumožňuje zaplatit předplatné v plné výši, napište nám a my zbývající částku uhradíme z fondu pro potřebné.

Předem se omlouváme všem, kteří se snad v našem seznamu neplatičů ocitli neprávem, v takovém případě prosíme o zaslání informací o provedené platbě.

Děkujeme. RedakceKALENDÁŘ AKCÍ

4. 11. 2006 setkání České dominikánské rodiny v Hradci Králové

25. 11. 2006 stálé studium v Praze

3. 12. 2006 zahájení jubilejního rokuPODZIMNÍ SETKÁNÍ STÁLÉHO STUDIA
Podzimní setkání stálého studia se bude konat v sobotu 25. 11. 2006, v klášteře u sv. Jiljí v Praze. Předmětem studia v letošním akademickém roce je ekleziologie (nauka o církvi). Na tomto setkání bude mít přednášku fr. Benedikt Mohelník na téma Personalita církve. Toto setkání je otevřené pro celou dominikánskou rodinu; pro bratry dominikány bude mít nejen studijní, ale i formačně-komunitní ráz.

Program:

7.00 r. chvály a hodinka četby v kostele
7.30 rozjímání
cca 8.00 snídaně
9.00 - cca 10.00 první přednáška
cca 10.00 přestávka
cca 10.15 - 11.00 druhá přednáška
po ní diskuse a možnost osobních setkání
12.15 sexta v kostele
12.30 oběd
13.00 - 13.30 rekreace
odpoledne: možnost putování do katedrály sv. Víta a modlitba v ní, pak modlitba u Pražského Jezulátka.

Na studium je možné přijet již v pátek večer a zůstat až do neděle. Zájemci o ubytování ať se hlásí na e-mail: praha@op.cz do 20. 11. 2006. Příspěvek na ubytování a stravu (Pá-Ne) je 200,- Kč; příspěvek pouze na stravu v sobotu je 50,- Kč.


SLUŽBY PROVINCIALÁTU
Při zachování čísla pevné linky na provincialát bylo zřízeno i číslo mobilní: +420 602 592 174. Tento mobil bude obsluhovat sekretářka provinciála Anežka Bachnová. Jako číslo na provincialát prosím používejte přednostně toto mobilní číslo. Otec provinciál bude přítomen každé pondělí 9:00-12:00, 14:00-16:00. Návštěvu je třeba vždy domluvit předem.


KAZATELSKÉ STŘEDISKO
Tým Kazatelského střediska se schází každé 3. pondělí v měsíci (vyjma prázdnin) v klášteře sv. Jiljí v Praze. Příští setkání se bude konat 20. 11. 2006 od 17:00 h. v kostele sv. Jiljí a pak ve velké hovorně.PRAŽSKÝ KONVENT
Husova 234/8, 110 00 Praha 1, tel. 224 218 442, fax: 224 218 443, e-mail: praha@op.cz, sv.jilji@op.czjilji.op.cz


Pražský konvent má nové webové stránky na adrese http://praha.op.cz.


Nedělní káva
Vždy po každé nedělní mši sv. jste zváni ke kávě nebo čaji do velké hovorny kláštera k přátelskému posezení.


Páteční snídaně
Ježíš jim řekl: „Pojďte jíst!" A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo jsi?" Věděli, že je to Pán. (Jan 21, 12) • Každý pátek jste zváni na mši sv. v 7 hod. do kaple sv. Zdislavy, po které následuje společná snídaně s duchovním zamyšlením ve velké hovorně.


Společenství modlitby
Schází se každou středu od 19:45 ve velké hovorně. Je otevřeno všem, kdo žízní po Bohu, tak jako Bůh žízní po člověku. Po katechezi a dotazech následuje po 21. hod. adorace Nejsvětější Svátosti v kostele sv. Jiljí do 22 hod.


Vyučování katechismu
Příprava na přijetí svátostí křtu a biřmování i vzdělávání ve víře pro zájemce probíhá v klášteře každé úterý po nešporách (cca 19:30 h.) na faře pod vedením fr. Romualda.


Přednášky

Duchovní život podle R. G. Lagrange OP
Přednášky o duchovním životě podle známého dominikánského učitele probíhají každý čtvrtek po nešporách v čítárně kláštera pod vedením fr. Jordána Vinklárka OP.


Psychoterapeutická sekce České křesťanské akademie si Vás dovoluje pozvat v rámci cyklu „PÉČE O DUŠI" na další přednáškový a diskusní večer, který se uskuteční 10. listopadu 2006 od 17.00 hod. v čítárně konventu dominikánů u sv. Jilijí v Praze 1 na Starém Městě, Husova ul. 8, I. patro na téma Náboženství, násilí a terorismus. Přednáší MUDr. ThMgr. Prokop Remeš, pracovník Psychiatrické léčebny Bohnice.


Společnost pro církevní právo a Středisko křesťanské kultury při dominikánském klášteře v Praze srdečně zvou své členy i veřejnost, zejména pak dominikánskou veřejnost, na svůj 55. přednáškový večer, který se uskuteční ve středu 6. prosince 2006 od 18.00 hod. v čítárně dominikánského kláštera sv. Jiljí, Praha 1, Husova 8 (I. patro).

Téma:
MILNÍKY VÝVOJE STÁTNÍ A CÍRKEVNÍ SPRÁVY V ČESKÝCH ZEMÍCH.
Státoprávní a církevněprávní uspořádání Zemí Koruny české od počátku do současnosti.

Úvodní přednášku pronese P. Doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP; druhý blok činí panelová diskuse pozvaných odborníků; po ní následuje obvyklá diskuse.PLZEŇSKÝ KONVENT
Jiráskovo nám. 30, 326 00 Plzeň 26 , tel. 377 241 660, fax: 377 447 882 , e-mail: plzen@op.cz; plzen.op.cz

Náboženství
1. a 2. tř. - Čt 14:30-15:15, vede L. Fišerová
3.-6. tř. - Po 14:30-5:15, vede P. Cyril OP
7.-9. tř. - Út 14:30-15:15, vede fr. Šimon OP
od 15 let - Út 15:30-16:30, vede P. Jan OP


Aktivity pro děti a mládež
Koťata - Pá 14:30, vede J. Kratochvílová
Malá schola - Pá 16:00-17:00, vede M. Petrová
Výtvarný kroužek pro mladší (4 - 8 let) - Út od 15:30, vede T. Šmolíková
pro starší (nad 8 let) - Út od 16:30, vede J. Šmolíková
Společenství starších dětí - Pá 17:00-18:00, vede A. Krondlová
Fotbal - Pá 15:00-16:30, vede P. Lejčko
Klub odvážných dívek - Čt 16:30-17:30, vede I. Pulicarová
UCHO - jednou za 14 dnů, Pá od 19:00 v pastorační místnosti, vede A. Krondlová a kol.


Další akce
9. 11. od 19:30 přednáška z cyklu „Ženy v dějinách křesťanství" - „Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila…" - Odpověď žen v Novém zákoně na setkání s Kristem - P. Vojtěch Soudský OP (sál konventu)
23. 11. od 19:15 farní shromáždění (v sále konventu)
25. 11. od 16:00 „ondřejky" - veselé odpoledne pro děti
26. 11. od 14:00 společné vyrábění adventních věnců
2. 12. farní adventní rekolekce
7. 12. od 19:30 přednáška z cyklu „Ženy v dějinách křesťanství" - „Žena v prvotní církvi" - Doc. PhDr. Mireia Ryšková ThD.
8. 12. zasvěcení Panně Marii
9. 12. výtvarná dílna - malování na hedvábí
16. 12. od 14:00 advent v klášteře


OLOMOUCKÝ KONVENT
Slovenská 14, 772 00 Olomouc, tel. 585 230 764, fax: 585 228 254, e-mail: olomouc@op.cz; olomouc.op.cz

Společenství při klášteře:
Po 19:30 příprava biřmovanců (vede fr. Benedikt a fr. Jindřich)

Út 16:30 společenství Legio Maria (doprovází fr. Pavel)

Út 16:30 Neokatechumenátní společenství (vedou ffr. Antonín a Štěpán)

Út 19:30 společenství mládeže (vede fr. Jindřich)

St 19:30 Neokatechumenátní společenství (vedou ffr. Antonín a Štěpán)

St 19:30 misijní společenství (vede fr. Pavel)

St 20:15 četba Sumy sv. Tomáše (vede fr. Štěpán)

Čt 19:30 společenství mládeže Zacheus (vede fr. Jindřich)

Čt 19:30 společenství Zbytek Izraele (vede fr. Antonín)

Ne 18:30 společenství starších skautů (vede fr. Damián)


Přednášky

Vybrané kapitoly z církevního práva
přednáší P. Damián Němec OP
30. 11. 2006; 4. 1.; 1. 2.; 1. 3.; 29. 3.; 3. 5.; 31. 5. 2007 od 19:30 h.

Uvedení do knih Nového zákona
přednáší P. Pavel Mayer OP
16. 11.; 14. 12. 2006; 18. 1.; 15. 2.; 15. 3.; 19. 4.; 17. 5. 2007 od 19:30 h.

O Božích vlastnostech
přednáší: P. Štěpán Filip OP
9. 11.; 7. 12. 2006; 11. 1.; 8. 2.; 8. 3.; 12. 4.; 10. 5.; 14. 6. 2007 od 19:30 h.


Filmový seminář
zajišťuje fr. Jindřich Poláček OP
23. 11.; 21. 12. 2006; 25. 1.; 22. 2.; 22. 3.; 26. 4.; 24. 5. 2007ŽIVÝ RŮŽENEC
Zveme všechny členy a přátele dominikánské rodiny k zapojení do živého růžence za mír a za rodiny. Zájemci se mohou přihlásit na adrese: fr. Irenej Šiklar OP, Klášter dominikánů, Husova 8, 110 00 Praha 1, irenej@op.cz
fr. Irenej OP, promotor pro růženec


HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR
Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5, tel.: 603 976 231, e-mail: info@prolife.cz; http://prolife.cz

Modlitby za nenarozené děti. Zveme všechny lidi dobré vůle ke společné modlitbě růžence, žalmů, proseb a slavení mše svaté za nenarozené děti, těhotné maminky, zdravotnický personál a jiné potřeby.

Praha: před porodnicí U Apolináře
každý pracovní den od 7:00 do 8:15 modlitba růžence; kontaktní osoba: Miloslav Pletánek, tel.: 736 248 037

Olomouc: před porodnicí Fakultní nemocnice

každý poslední čtvrtek v měsíci v 16 hodin modlitba růžence; od 18 hodin mše svatá v dominikánském klášterním kostele „Za zastavení zla potratů"; kontaktní osoba: Markéta Tomečková, tel.: 606 739 313


Setkání Pro život.
Srdečně zveme své členy a přátele na setkání a diskusi o své činnosti pro posílení úcty k lidskému životu od početí do přirozené smrti.

Setkání se uskuteční 18. l1. 2006 v Ostravě od 17.30 do 19.30 ve Vítkovické ul. 28 v areálu střediska komunity Salesiánů Dona Boska (spojení např. z vlakového hl. nádraží v Ostravě tramvají č. 1, 2 - zast. Dr. Malého).

Program setkání
• úvodní slovo (Mgr. Radim Ucháč, prezident Hnutí Pro život ČR)
• informace o činnosti HPŽ ČR a projektu celorepublikové Poradny pro ženy Aqua vitae (Zdeňka Rybová)
• spolupráce s biskupy a kněžími a duchovní rozměr činnosti HPŽ ČR (P. Pavel Mayer OP)
• vystoupení hostů s diskusí (MUDr. Xenie Preiningerová, gynekoložka, Jaroměřice nad Rokytnou; MUDr. Maria Fridrichová, Poradna PPR při CPR v Ostravě; JUDr. Ing. Jiří Karas, bývalý poslanec Parlamentu ČR)
• neformální diskuse v kuloárech

Od 16.30 je možné zúčastnit se mše svaté v kostele sv. Josefa, který se nachází bezprostředně u místa setkání.
Bližší informace na tel. č. 736 766 660 (Zdeňka Rybová) nebo na e-mailu info@prolife.cz.


OZNÁMENÍ

ČT24 vyrobila krátký dokument o počátku beatifikačního procesu Tomáše Týna. Je k dispozici na http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/prog19552.html.


ZPRÁVY Z KLERIKÁTU

Zahájení nového školního roku a pouť do Lurd
V pondělí 18. září byl votivní mší k Duchu Svatému zahájen školní rok bratří kleriků v Bordeaux. Roční cyklus zaměřený na antropologii zahrnuje především filosofické předměty (logiku, epistemologii a filosofickou metodologii…) a dále fundamentální theologii, patristiku, klasické jazyky a další doplňkové předměty. Od 3. do 7. října se pak bratři zúčastnili již 99. ročníku dominikánské Růžencové pouti do Lurd (www.rosaire.org), kde se podíleli na velmi bohatém programu, měli příležitosti k obohacujícím setkáním a sami mohli plodně čerpat z pouti. V Bordeaux (www.dominicains-bx.com) v současné době studuje osm bratří, z toho pět z české provincie - ffr. Pio, Ondřej, Matouš, Albert a Ludvík.
Fr. Ludvík O.P.


Kontakty na bratry kleriky

Bordeaux: Couvent des Dominicains, 20 rue des Ayres, 33082 Bordeaux-Cedex

fr. Albert Kilbergr OP (albert@op.cz)
fr. Ludvík Grundman OP (ludvik@op.cz)
fr. Matouš Gazdoš OP (matous@op.cz)
fr. Ondřej Kadlčík OP (ondrikop@seznam.cz)
fr. Pio Oláh OP (pio@op.cz)

Toulouse: Couvent Saint-Thomas D`Aquin, 1 impasse Lacordaire, 31078 Toulouse-Cedex 4

fr. Lukáš Fošum OP (lukas.op@centrum.cz)
fr. Mikuláš Buzický OP (obuzicky@seznam.cz)
fr. Zdislav Nosek OP (johnyno@centrum.cz)


Bratři děkují všem členům a přátelům dominikánské rodiny za zájem a podporu, především podporu modlitební.
JUBILEA BRATŘÍ A SESTER

4. 11. Fr. Jan Rajlich 52. narozeniny
5. 11. Fr. Benedikt Mohelník 36. narozeniny
9. 11. S. M. Břetislava Holubníčková 86. narozeniny
10. 11. S. M. Diana Dvořáková 48. narozeniny
13. 11. S. M. Antonína Benešová 80. narozeniny
16. 11. S. M. Edita Mendelová 10. výročí slavných slibů
17. 11. S. M. Slavomíra Měřičková 76. narozeniny
23. 11. S. M. Jacka Křižanovská 40. narozeniny
26. 11. S. M. Pavla Dobalová 53. narozeniny
27. 11. S. M. Kateřina Jochcová 48. narozeniny

Všem jubilantům blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání.


obsah


PROSBY O MODLITBY

 

PROSBY O MODLITBY

za magistra řádu

za otce provinciála fr. Benedikta OP a za všechny bratry zastávající provinční oficia

za naše představené a za Boží pomoc pro všechna důležitá rozhodnutí

za nová povolání pro všechny větve dominikánské rodiny

za naše bratry a sestry, kteří kdekoli na světě trpí kvůli výkonu své služby

za apoštolské působení v médiích, především na internetu

za projekt křesťanského knihkupectví OLIVA

za nemocné členy, příbuzné a přátele dominikánské rodiny

za Boží pomoc při zakládání duchovní komunity tělesně postižených mužů v Jablonném v Podještědí

za naše bratry a sestry působící ve školství

za naše bratry studenty ve Francii

za farnost v Praze na Zlíchově a za misijní středisko na Barrandově

Prosím Vás o modlitbu za slobodu mojej dcéry a ostatných dievčat, ktoré sa ocitli v sektárskom spoločenstve. Zo srdca Vám ďakujem! nešťastná matkaÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

(1. všeobecný, 2. misijní, 3. národní)

Denní modlitba: Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa. Duch svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce. To vše přináším jako svou nepatrnou oběť, spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý Otec a naši biskupové pro tento měsíc.

LISTOPAD
1. Aby všude na světě skončily všechny formy terorismu.
2. Aby se úsilím věřících protrhly staré i nové řetězy bránící vývoji afrického světadílu.
3. Aby nevyléčitelně nemocní a umírající opouštěli tento svět obklopeni láskyplnou péčí a pozorností svých nejbližších.


obsah


LAICKÁ SDRUŽENÍ SVATÉHO DOMINIKA


SETKÁNÍ FORMÁTORŮ

Ve dnech 20. - 22. 10. 2006 proběhlo v duchovním centru paulánů ve Vranově u Brna setkání formátorů zaměřené na 6. a 7. bod formačního programu, tedy na téma Modlitba. Organizace setkání se tentokrát ujali členové všerubského a plzeňského sdružení. Setkání se zúčastnili o. Savio Řičica OP (promotor pro dominikánské konsociace), o. Romuald Rob OP a 32 dominikánských laiků z 13 místních sdružení. Zazněly zde přednášky na témata Liturgická modlitba (fr. Václav J. Valeš, MS Všeruby), Růženec a mariánská úcta (o. Savio Řičica OP), Smysl prosebné a přímluvné modlitby (Tomáš J. Machula, MS Č. Budějovice), Místo modlitby v duchovním životě (o. Romuald Rob OP) a Eucharistická úcta mimo mši svatou (Jitka R. Jonová, MS Jilemnice). Společné studium bylo provázeno také společnou modlitbou, každodenním slavením mše svaté a liturgie hodin a nácvikem zpívané liturgie; bylo také možné nakoupit vhodnou studijní literaturu z produkce nakladatelství Krystal OP.

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě setkání, všem přednášejícím i všem účastníkům za podporu našeho formačního úsilí a společného života.

Příští setkání na téma Společný život (4. bod formačního programu) jsme svěřili do laskavé péče olomouckého sdružení. Těšíme se!
Ester


SETKÁNÍ EVROPSKÝCH LAIKŮ DOMINIKÁNŮ

Bratři a sestry,

v roce 2008 bude v Bratislavě další setkání evropských laiků dominikánů. Je to mj. příležitost k různým setkáním a aktivitám. Tématem setkání je Lay preaching in secular society (Kázání laiků v sekulární společnosti - kázáním se zde nemyslí kázání při liturgii, ale uplatňování charismatu řádu tam, kde člověk žije a pracuje - jak žijeme toto kazatelské povolání v každodenní realitě?).

Celé setkání si samozřejmě vyžádá hodně prostředků i úsilí. Je třeba říci, že němečtí, francouzští a jiní terciáři přispívají na podobné akce ohromnými částkami, aby tak dotovali méně solventní účastníky (především z východní Evropy). My bychom si měli také zvykat na to, že už nepatříme do chudé části světa, ale do části bohaté. Asi nemáme možnost vybrat tolik, jako Němci nebo Britové, ale máme jiné možnosti, jak celé věci přispět.

Slovenští terciáři si vzali na starosti náročný úkol organizace celého setkání, což je ohromný příspěvek. Navrhl jsem, že si čeští dominikánští laici vezmou na starosti přípravu a vydání anglické (a, budou-li peníze, i francouzské) knížečky příspěvků s tématem daným názvem bratislavského setkání (Kázání laiků v sekulární společnosti).

Mělo by jít o publikaci solidních textů na úrovni přístupné běžným čtenářům (asi jako časopis Amen blahé paměti). Texty dodáme jak z vlastních zásob, tak oslovíme některé autory v zahraničí. Veškerou práci na shromažďování textů a koordinaci jsem si vzal na starost já, zpracování textů a přípravu k tisku udělá Krystal OP. Jakkoli v této věci hodláme pracovat bez nároku na honorář, tisk je třeba uhradit. Proto vás chci poprosit o finanční příspěvek, který by realizaci celého projektu umožnil. Předpokládané prostředky na realizaci daného projektu v plném rozsahu jsou cca 50.000 Kč. Vítána je však každá, jakkoli nepatrná částka. Prosím vás o uspořádání sbírek ve vašich společenstvích. Peníze lze poslat složenkou na číslo účtu českých dominikánských laiků 122918389/0800 (ČS), variabilní symbol 1200.

Účet je spravován provinční moderátorkou Dagmar Ester Kopeckou, která vám může případně vystavit i potvrzení o daru pro účely daňového přiznání. Pokud můžete poslat větší částku (zvláště prosím ty z vás, kteří mohou přispět jako firma nebo podobný příspěvek zprostředkovat), pak nad 1.000 Kč můžete mít v dané publikaci půlstránkovou reklamní plochu, nad 3.000 pak plochu celostránkovou.

Předem děkuji za spolupráci a doufám, že se dané dílo (i díky vašemu pochopení, vaší pomoci a vašim modlitbám) podaří.

Tomáš Machula, MS České Budějovice
člen Evropské rady dominikánských laiků (ECLDF)


ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH SDRUŽENÍ

MS OLOMOUC (představená Zdislava Kvapilová)

Program dalších společných setkání:
11. 11. 2006 setkání
2. 12. 2006 pletení věnců
9. 12. 2006 rekolekce
13. 1. 2007 volba rady a představeného
10. 2. 2007 setkání
10. 3. 2007 setkání
31. 3. 2007 rekolekce společně s bratry
10.-14. 5. 2007 exercicie
9. 6. 2007 setkání
14. 7. 2007 pouť na Svatý Kopeček
8. 8. 2007 svátek svatého Dominika
8. 9. 2007 obláčky, sliby


MS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM (představená Ludmila Monika Mohelníková)
Setkání našeho sdružení probíhají už čtvrtý rok, jednou za měsíc, obvykle druhou sobotu, mimo období prázdnin. Na tato setkání přijížděli otcové dominikáni z kláštera v Olomouci. Ze začátku se střídali, nejčastěji to byl fr. Česlav Plachý OP.

Základ našeho kolektivu tvořili bratři a sestry z Rožnova p. R., Valašského Meziříčí, Valašské Bystřice, Hutiska, Dolní a Prostřední Bečvy, kteří předtím dojížděli na setkání do Olomouce nebo Ostravy.

Od září 2004 k nám začal pravidelně dojíždět fr. Romuald Rob OP a naše setkání začala mít pevnou náplň: mše svatá, přednáška a po ní diskuse, modlitba sv. růžence a společný oběd. Přednášek se účastnili nepravidelně také věřící z Rožnova a okolních farností, průměrně v počtu 12 - 14 účastníků.

V červnu 2005 jsme pod vedením fr. Romualda absolvovali velmi zdařilou rekolekci v klášteře sester sv. Kříže v Choryni, jíž se zúčastnilo 22 účastníků (někteří nebyli členy našeho MS). Základní téma rekolekce - rok Eucharistie. Během rekolekce jsme vyslechli 4 přednášky o úctě k Nejsvětější svátosti. Krátce před rekolekcí, 11. 6. 2005, složili do rukou fr. Romualda a představené sr. Moniky Mohelníkové slib života podle stanov laických sdružení sv. otce Dominika na 3 roky sestry Marie Kateřina Kabelková, Eva Jana Fiurášková, Anna Alžběta Majerová a bratr Vlastimil Albert Staňa. Zároveň jsme obřadem obláčky přijali do sdružení bratra Karla Dominika Staňka a při rekolekci pak bratra Ladislava Maneta Tichého.

Od září 2005 se stal řádovým asistentem našeho sdružení fr. Štěpán Filip OP. Program setkání zůstal stejný. Přednášky byly věnovány světcům a představitelům řádu sv. Dominika. Také tento ročník 2005/06 byl ukončen rekolekcí, kterou vedl na Velehradě (ve Stojanově) ve dnech 23.- 26. června 2006 fr. Štěpán. Do jeho rukou a rukou představené Moniky Mohelníkové složili při rekolekci slib na 3 roky bratři Ladislav Manet Tichý a Karel Dominik Staněk. Této rekolekce na Velehradě se zúčastnilo 10 členů našeho sdružení a byla součástí setkání skupiny Mariánského kněžského hnutí. Čtyři přednášky fr. Štěpána byly zaměřeny na mariologii a věnovány úctě k Matce Boží.

V této tématice - seznamování se s předními osobnostmi dominikánské rodiny - chceme pokračovat i v tomto ročníku 2006/07. Jen zářijové setkání bylo věnováno výročí bitvy u Lepanta a ustanovení památky Panny Marie Růžencové.

Setkání sdružení ve dnech 8. 4. a 14. 10. t.r. vedl v zastoupení fr. Štěpána provinciál České dominikánské provincie fr. Benedikt Mohelník.

K dnešnímu dni má naše sdružení 13 řádných členů, scházíme se v počtu 10 - 12 členů, celkem registrujeme 18 členů, včetně příznivců-čekatelů. Příští setkání se budou konat ve dnech 18. 11. a 9. 12. 2006.


MS TRÁVNÍK (představený Josef Lorenzo Šebestík)
Dne 18. října 2006 ustanovil otec provinciál Benedikt Mohelník OP otce Martina Dvořáka OP řádovým asistentem našeho sdružení.


MS UHERSKÝ BROD (představená Karla Alberta Ondráčková)
Dne 25. října 2006 ustanovil otec provinciál Benedikt Mohelník OP otce Alvareze Kodedu OP řádovým asistentem našeho sdružení.


MS 3. PRAŽSKÉ (představená Eva Terezie Chaloupská)
Termíny setkání: 4. 11. 2006 setkání České dominikánské rodiny
20. 11. 2006 setkání po nešporách ve velké hovorně (P. Josef)
9. 12. 2006 9-11 hod. adventní rekolekce v kapli sv. Zdislavy (P. Josef)
22. 1. 2007 setkání po nešporách ve velké hovorně (P. Josef)

Další informace najdete na adrese www.laici3ps.op.cz.


MS 4. PRAŽSKÉ (představená Miloslava Anna Zásmětová)
Schůzka 4. pražského sdružení proběhne až druhou listopadovou sobotu, t.j. 11. 11. u sv. Jiljí s obvyklým programem. Důvodem posunutí je setkání v Hradci Králové.


MS 5. PRAŽSKÉ (představený Jan Jáchym Beneš)

Dne 10. října 2006 ustanovil otec provinciál Benedikt Mohelník OP otce Ireneje Šiklara OP řádovým asistentem našeho sdružení.

Setkání našeho sdružení se konají jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek večer u sv. Jiljí. Každé setkání začíná v 18:30 h. mší svatou a nešporami, poté následuje další program ve velké hovorně nebo v kapli svaté Zdislavy. Termíny: 2. 11. (Jan Jáchym, modlitba za zemřelé), 16. 11. (Ingrid Kateřina), 30. 11. (Jan Jáchym, doplnění rady, losování patronů a úmyslů), 14. 12. 2006, 4. 1. (Ingrid Kateřina), 18. 1. (Leona Silvie), 1. 2., 15. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3. (kající pobožnost), 12. 4., 26. 4., 10. 5. (Libuše S.), 24. 5., 27. 5., 7. 6., 21. 6. 2007


obsah


NEKROLOGIUM

5. listopadu 1991

zemřel v Praze bratr spolupracovník Hyacint Drnzik OP. Narodil se 4. ledna 1915 v Hradišti na Slovensku, řeholní sliby složil 21. července 1949 v Olomouci. Sloužil bratřím v Olomouci jako kuchař. V roce 1950 byl internován v Broumově. Po propuštění pracoval jako zdravotník v nemocnici a později jako dělník v Metrostavu v Praze. Když se bratři směli v roce 1990 vrátit do klášterů, on sám pro svůj špatný zdravotní stav zůstal bydlet ve svém bytě, ale projevoval velký zájem o dění v řádu. Pohřben je v Praze. Ať odpočívá v pokoji.

21. listopadu 1921

zemřel v Praze bratr spolupracovník Matěj Kittel OP. Narodil se 14. ledna 1859 ve Šluknově, řeholní sliby složil 29. září 1886 ve Štýrském Hradci. Žil a pracoval v klášterech ve Vídni, Štýrském Hradci, Praze, Šoproni, Retzu, Chebu, Uherském Brodě, Frýsachu a Litoměřicích. Pohřben je v Praze. Ať odpočívá v pokoji.obsah


NOVÉ KNIHY

NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ KRYSTAL OP
Krystal OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, tel. 224 237 750, http://krystal.op.cz; e-mail: krystalop@volny.cz

Jeruzalémská bible, 16. sv. - Evangelia
256 str., 220 Kč

Ch. Journet: Promluvy o eucharistii
Autorovy promluvy připomínají nejen základní body věrouky o eucharistii, ale zároveň jsou svědectvím života a modlitby člověka hluboké kontemplace. V knize se často vracejí dvě slova: oheň a něha, která naplno vyjadřují duchovní naladění těchto promluv: smysl pro hloubku tajemství vykoupení a ozvěnu pokoje, který nepochází od člověka.
brož., 64 str., 75 Kč

Plánovací kalendář 2007
Český národní a řádový provinční kalendář s informacemi o mešních čteních na každý den. Formát A6, uspořádání po týdnech, prostor pro denní záznamy
brož., 65 Kč

Columba Marmion: Nevěsta slova
Bl. Joseph Columba Marmion (1858-1923), tento veselý irský kněz, se stal řeholníkem ne kvůli chudobě nebo čistotě, ale kvůli poslušnosti, jak sám svědčí. A poslušnost, spojená s humorem, laskavostí, formovala celý jeho život a dovedla ho k hluboké duchovní moudrosti.

Vstoupil do benediktinského kláštera v Maredsous v Belgii, odtud byl povolán, aby jako převor vedl nově založený kláštěr v Lovani; nakonec se vrátil jako opat do Maredsous, kde také zemřel. Jeho život byl naplněn apoštolskou horlivostí. Stal se velkou duchovní autoritou nejen v klášterech, kde působil, ale takřka po celé Evropě. Jeho spiritualita je přitom velmi prostá: snaží se podle vlastních slov „zaměřit oči a srdce svých posluchačů a čtenářů na Ježíše Krista a jeho vlastní slova, neboť on je Alfa a Omega vší svatosti a jeho slova jsou semena, z nichž veškerá svatost vyrůstá". Jeho nejznámější díla jsou Kristus - život duše, Kristus ve svých tajemstvích, Spojení s Bohem.

Dílko Sponsa Verbi má svůj původ v přednáškách, které Dom Marmion dával řeholnicím roku 1918 na téma Písně písní podle výkladu svatého Bernarda. Marmion shodně se svatým Bernardem tvrdí, že jakkoli obdivuhodné je toto spojení, které chce Slovo uzavírat s pannami, je pouhou výslednicí jejich zasvěcení Kristu a stavu křesťanské dokonalosti. Proto také podmínky a důsledky onoho „snoubeneckého vztahu", které zde autor rozebírá, platí v analogické podobě pro každého křesťana, jenž se chce plně odevzdat Kristu.
brož., 72 str., cca 66 Kč


NABÍDKA KNIHKUPECTVÍ OLIVA

 

 

 

 

 

 

 

 
V měsíci prosinci bude mít knihkupectví Oliva otevřeno i o sobotách od 10 do 18 hodin,
v sobotu 23. 12. do 17 hodin. V sobotu 30. 12. bude zavřeno.


Joachim Wanke: Obtíže a šance církve v dnešním světě
Knížka prezentuje tři přednášky erfurtského biskupa, jejichž společným námětem je nová evangelizace. KN, brož., 86 str., 139 Kč

Stanislav Dziwisz, Czeslaw Drazek, Renato Buzzonetti, Angelo Comastri: Síla v slabosti Jana Pavla II.
V knize jsou spojena vyprávění čtyř mužů, kteří Jana Pavla II. znali velice osobně. Každý z nich líčí utrpení tohoto papeže při jeho pastýřské službě i v osobním životě. S předmluvou Dominika Duky. KN, váz., 99 str., 129 Kč

Felix Tauer: Svět islámu / Dějiny a kultura
Druhé vydání souhrnné práce význačného českého orientalisty.
Vyšehrad, váz., 445 str., 368 Kč

Bohuslav Reynek: Rty a zuby
Pátá básnická sbírka uzavírá Reynkovo první tvůrčí období.
Literární čajovna Suzanne Renaud, váz., 63 str., 169 Kč

Christopher Partridge hlavní redaktor: Lexikon světových náboženství
Objektivní, spolehlivý a bohatě ilustrovaný lexikon, s více než dvěma sty fotografií, diagramů a map uvítají všichni ti, kteří chtějí proniknout do složitosti a rozmanitosti světové náboženské krajiny. Slovart, váz., 495 str., 699 Kč

Modlitba Otče náš a Desatero. Boží slova pro nejmenší.
Převyprávěla Lois Rocková. Doron, váz., 59 str., 119 Kč

Jiří Skoblík: Morálka v dialogu
Křesťanský pohled na problémy dneška. KN, brož., 326 str., 290 Kč

Jan Heller: Biblický slovník sedmi jazyků
Hebrejsko-řecko-latinsko-anglicko-německo-maďarsko-český slovník.
Vyšehrad, váz., 367 str., 388 Kč

Růžena Dostálová, Radislav Hošek, Gabriella Messeri, Wolf B. Oerter, Rosario Pintaudi: Papyrologie (řecká, latinská, koptská).
Karolinum, brož., 220 str., 350 Kč


obsah


ZE SVĚTA

„Čas strávený ve vězení byl posvěcený", říká dominikánská sestra

„Toto je den, který učinil Pán, jásejme a radujme se z něho!" zpívala optimistická Ardeth Platte, když ve čtvrtek ráno vtančila do Trellisovy restaurace. Tahle devětašedesátiletá, na duchu nezlomená sestra měla na sobě ještě ústavní šedivou teplákovou soupravu, protože ji právě propustili z federálního vězení, kde strávila tři roky za to, že svou krví postříkala silo pro odpalování jaderných raket. Pak poděkovala tuctu lidí, kteří přišli oslavit její propuštění z Federální věznice v Danbury (což je zařízení s nejnižší ostrahou pro asi 1300 žen) a předvedla trochu výčitek svědomí za své „zločiny" neboli protijaderná stanoviska: „Bůh nám odpusť, co jsme provedli této zemi." řekla. „Z vězení jsem vyšla silnější a odhodlanější pokračovat v naší věci, vím, že zbytek života zasvětím boji za mír."

Sestra Ardeth je z dominikánské komunity v Grand Rapids v Michiganu a Jonášovy komunity v Baltimoru. Televizní stanice po celých Spojených státech informovaly o jejím obvinění poté, co s dalšími dvěma dominikánskými sestrami - Jackie Hudson a Carol Gilbert - ohrozila národní obranu a poškozovala vládní majetek. 6. října 2002, v den prvního výročí amerického bombardování Afgánistánu, sestry přeštíply zámek na plotě kolem odpalovacího sila jaderných raket Minuteman III (s jadernou náloží o účinnosti 355 kilotun) v severozápadním Coloradu. Poklepaly malými kladívky na kolejnice, vedoucí k raketě, a vylily čtyři kojenecké lahve své krve na beton sila. Asi hodinu zpívaly křesťanské písně, pak dorazily odpovědné orgány. U soudu sestry řekly, že protest byl „symbolickým odzbrojením" a nijak neohrozil národní obranu.

V červenci 2003 však okresní soudce Robert Blackburn sestry odsoudil k vězení od třiceti do jednačtyřiceti měsíců. Sestra Ardeth dostala nejdelší trest, protože už měla dlouhý rejstřík záznamů z předchozích protestů, které ji přivedly do více než třiceti věznic. Byla propuštěna po šestatřiceti měsících, do kterých byla zahrnuta i doba, kterou strávila ve vazbě.

Nyní se však musí podrobit ještě tříletému dohledu a spolu s oběma rovněž odsouzenými sestrami musí zaplatit za poškození vojenské základny přes tři tisíce dolarů. Všechny však svorně odmítají platit, protože by tyto peníze byly opět použity na válečné účely. Rovněž říkají, že nešlo vůbec o trestný čin - jednaly jen v souladu s mezinárodními úmluvami, které shledávají jaderné zbraně nezákonnými. Jejich právník, Walter L. Gerash, dále namítá, že soudce by měl proti údajné škodě započítat spousty práce, které sestry vykonaly pro věznice, ve kterých byly drženy. Sestra Carol pletla v tamější věznici pro západovirginské chudé, sestra Ardeth zase pracovala jako kostelnice ve vězeňské kapli, kde chystala bohoslužby pro ženy jedenácti vyznání. Mimoto mnozí lidé na jejich výzvu přispěly v průběhu jejich věznění Červenému kříži, protiválečným organizacím, vyvařovnám apod. Sestra Carol říká, že celkové příspěvky činí jistě přes šest set tisíc dolarů.

„Tyhlety pokuty, to je na nás jen takový podfuk", říká sestra Ardeth během své první snídaně na svobodě - kousku pšeničného chleba a sklenice vody. „Tohle je občanská sebeobrana - odporovat zločinům vlády. Pokud vláda páchá zločiny, je na občanech, aby se tomu postavili", říká. „Nikdy nebudu stát při této vládě, pokud zabíjí lidi. Musíme se naučit - jako civilizovaní lidé - že se problémy řeší jinak."

Sestra Ardeth byla ve vězení už v roce 1999. Pracovala jako kostelnice ve vězeňské kapli: „Denně jsem vstávala ve čtyři, uklidila společné prostory, poslouchala přitom rádio. Ve čtvrt na sedm jsem si dala snídani. Pak jsem se modlila s ženami různých vyznání, vedla jsem diskuse a chystala kapli na bohoslužby." Jednou z vězení napsala: „Tohle uvěznění je posvěcený čas - volání po ukončení válek a konci jaderných zbraní. Nelituji ani jediného dne, kdy jsem tady. Dál budu křičet: nikdy víc válku, nikdy víc zabíjení nebo genocidu, nikdy víc nezákonné okupace nebo intervence v jiných zemích."

Sestra Ardeth vstoupila do kláštera v Michiganu v roce 1954 a učila v Saginaw. Byla jednou z mála katolických sester, které tímto způsobem sloužily ve Spojených státech veřejnosti. Během minulých dvanácti let vedla protesty u odpalovacích sil jaderných raket, kterých je v Michiganu nejvíce v celých Spojených státech. Vláda teď začíná jaderné střely z Michiganu pomalu stahovat. Sestry a aktivistky z Jonášovy komunity uspořádaly tucty protestních akcí. „Cítíme, že nás Duch ponouká, abychom ukázaly, co doopravdy Spojené státy chystají." říká sestra Ardeth. „Jsme jen malým zrnkem písku v moři protiválečných aktivit, ale společně dokážeme mnoho."

Eileen FitzGerald, eileenf@newstime.com

redakčně kráceno, více na: www.jonahhouse.org


Sestrám Ardeth, Carol a Jackie

„Nikoli práce, kterou děláme, ale Duch, který nám byl dán,
je tím, kdo nás činí důležitým pro lidi kolem nás."
Sr. Joan Chittister, OSB


Drahé sestry Ardeth, Carol a Jackie! sv. Sabina, Řím, 13. ledna 2006

Jako členové dominikánské rodiny Vám chceme poděkovat a vyjádřit Vám vděčnost za Vaše svědectví, utrpení a věznění. Velice si ceníme a vážíme vašich odvážných akcí a ušlechtilého odporu proti vývoji a používání zbraní hromadného ničení, které svou pouhou existencí ohrožují slabší národy a nastolují nespravedlivou nadvládu.

Zvláště Vám chceme poděkovat za to, že jste vzaly vážně naše dominikánské kazatelské poslání a práci pro radu Mír a spravedlnost (Justice and Peace). Obdivujeme jak jste uvedly v život poselství Benedikta XVI. ke Světovému dni míru z 1. ledna 2006: „Každé společenství by mělo projít širokým procesem vzdělávání a vydat svědectví, které by vedlo k tomu, že se všichni stanou pozornějšími k potřebě plnějšího ocenění pravdy míru".

Vaše odsouzení svědčí o víře, že jediným způsobem, jak prosadit a dosáhnout míru není násilí, prolévání krve, ničení ekonomických struktur a soukromého majetku, ale dialog, mezinárodní dohody a dorozumění za pomoci rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora.

Vzhledem k tomu, že dosud nejste ještě zcela svobodné, podporujeme Vás ze všech sil ve Vaší snaze o pokračování Vaší mise za mír a spravedlnost. Nadále Vás doprovázíme s pevným přesvědčením, že náš sv. otec Dominik je rovněž s Vámi na této cestě víry. Naše dominikánské sestry a bratři jsou Vámi a Vaším příkladem inspirováni a stále Vás podporují svými modlitbami v důvěře, že Duch sv. Vás nadále povede po cestách k dosažení míru.

sr. Margaret Ormond OP
mezinárodní koordinátor Dominican Sisters International

sr. Marie-Therese Perdriault OP a fr. Prakaš A. Lohale OP
mezinárodní promotoři rady Justice and Peace

fr. Jerry Stookey OP a fr. Joao Xerri OP
sociové pro Severní a Jižní Ameriku

fr. Chrys McVey
socius pro apoštolský život a promotor pro dominikánskou rodinu


sestrám Ardeth Platte OP, Carol Gilbert OP and Jackie Hudson OP
Jonah House, 1301 Moreland Ave, Baltimore, MD 21216 - USAzprávy ze světa jsou převzaty z IDI 2/2006 a 3/2006
překlad z angličtiny Ivan František Bok

 

obsah


MODLIT SE 15 DNÍ S TOMÁŠEM AKVINSKÝM

Suzanne Vrai, André Pinet

Třetí den

BŮH


„KDE JSI BYL, KDYŽ JSEM ZAKLÁDAL ZEM?
POVĚZ, VÍŠ-LI O TOM NĚCO ROZUMNÉHO." (Job 38, 4)


Již v útlém dětství se Tomáš ptal bratří benediktinů na Monte Cassinu: „Kdo je Bůh?" Už jsme si položili tuto otázku? A v tom případě, jak jsme odpovídali? Bůh je Stvořitel, Neviditelný, Nepřístupný, Nezměnitelný, Transcendentní atd. Odpovědi velmi zneklidňující; i když všechny tyto názvy jsou správné, již se cítíme jakoby vyloučeni z možnosti navázat s ním vztah. Přesto můžeme odpovídat, což je také pravda, avšak činí nám ho bližším: Stvořitel, avšak Otec a Matka; Neviditelný, a přesto Živý; Nepřístupný, ale zjevil nám ho jeho Syn, kterého nám poslal; Nezměnitelný, avšak odpouštějící tomu, kdo se k němu vrací celým svým srdcem; jeho Transcendence se rovná jen jeho milosrdné lásce. On je ten, kdo nezklame, v kterého vkládáme vírou všechnu svou naději, naše Skála podle konkrétního a realistického vyjádření žalmistů.

První bytost musí nutně být sám úkon, a nemůže být v možnosti (S.T. I, q.3, a.1,2). Na první pohled je nesnadné rozeznat v této věci propast teologické úvahy, a přesto tu je. Descartes říká „cogito ergo sum = myslím, tedy jsem", a stanoví prvenství bytí nad činností, nutnost existovat, aby byla možnost jednat, zkrátka transcendenci bytí nad jednáním.

Když projdeme časem, nalezneme slavné zjevení Boha Mojžíšovi v knize Exodus: „Já jsem ten, který jsem". Celé knihy byly napsány o tomto jediném verši. Natolik nás tajemství nekonečna přesahuje. Bůh nedával prorokovi kurz o metafyzice a není na místě hledat v tomto směru historický smysl Zjevení; avšak nic se nemůže stavět proti jeho hledání ve světle Aristotelovy filosofie, což by nám mohlo zjevit jednu z možností, obsažených v tomto vyjádření. Bůh se definuje jako „ten, který je" a Ježíš tato slova převezme, aby ukázal nepřímo své božství, byť s nebezpečím, že ho budou kamenovat: „Dříve než byl Abrahám, já jsem" (Jan 8, 58). Descartes ukazuje, že ten, kdo myslí, je dřív, než jeho myšlení; na Sinaji Bůh zjevuje Mojžíšovi, „kdo" je; Ježíš nám dává zahlédnout božské Bytí.

Rozjímejme slova, která řekl Ježíš, s pomocí slov svatého Tomáše (nebo naopak). Na chvilku si odmysleme Ježíšovo lidství, vztahujme tato slova na Božího Syna v jeho božství: „já jsem". K „já" osobnímu a božskému je připojen úkon, braný v jeho nadpomyslné čistotě, ani ne v čase minulém, ani ne v budoucím, ale jedině v přítomném, aktuálnost, kterou nic nepředchází ani po ní nic nenásleduje: „já jsem". Tato slova, jak se zdá, s sebou nesou něco nepřiměřeného, neboť jejich dualistická forma uzavírá sloveso a jeho podmět. Existující je odloučen od svého úkonu bytí. Úsilí obrazotvornosti ukazuje, že v nás je někdo existující, jakési já, a na druhé straně úkon existence. Další snaha nám ukáže, že v Bohu tato dualita nemůže být, protože se existence směšuje s existujícím, zcela, plně, bez rozlišení: „já jsem ten, který jsem." Božská přirozenost je tedy jediný úkon bytí ve vší čistotě. Biblický obraz Boha, Skály, je dosti pozoruhodný svou správností, protože skála také „je". Od nepaměti ji naši bratři vždy viděli a naši potomci ji pravděpodobně budou znát po celé generace. Patří do říše minerálů, což u ní popírá všechnu činnost, nechává ji nečinnou, jako nahou v jediném úkonu bytí. Je pozoruhodné, že svatý Tomáš začíná Teologickou sumu (dáme-li stranou první otázku, týkající se teologické vědy) otázkou: Existuje Bůh? Naznačuje prvenství předmětu a jeho existenci nad „tím", že je, totiž nad jeho přirozeností. To bude námětem asi deseti otázek, které budou následovat. Říkali bychom totéž dvojím způsobem, kdybychom tvrdili, že otázka „existuje Bůh?" je podstatná, avšak ona je jí dvojnásob, protože jestliže Bůh neexistuje, marná je naše víra, a jestliže existuje, náš život tím je nebo by měl být hluboce poznamenán. Nebudeme se snažit, jak to dělal svatý Tomáš, stanovit důkazy o Boží existenci, důkazy, které ostatně přesvědčují jen věřícího, protože víra je nad vědou a nejlepší úvahy nám ji nedají, ale budeme se snažit proniknout trochu více toto tajemství „ten, který je", skrze kterého všechno je, a který sám je jen skrze Sebe.

Existence je věc velmi tajemná ve své absolutnosti. Kdo má více existence, moucha nebo lev, člověk nebo anděl? Existence nezná „kvantitu" a „kvalitu", v obou případech ji má jeden tolik jako druhý. Ne kvantita! Slova „člověk polomrtvý nebo napolo živý" jsou logicky beze smyslu. Filosofie bytí je zcela cizí této mluvě, jako se liší od řeči současného lékařství, které rozlišuje dva, tři (nebo více) druhů smrti. Jediné rozlišení v tomto oboru je mezi bytím Stvořitele a bytím tvorů, první nemá jiný původ než sebe, kdežto druhý vychází přímo od prvního.

Slova „ne jiný původ než od Něho" nás vyzývají, abychom rozjímali o jednotě Boha ve dvojím smyslu slova, neboť Bůh je Jeden sám v sobě a jeden s vyloučením všeho ostatního. Samota Boží! Nekonečno bytí v lůně nekonečna nebytí! Ten, který je v lůně toho, co není, můžeme-li tak mluvit, neboť jak být v tom, co není? Nicota zůstává nepředstavitelná. Autor prvních veršů Geneze, neschopný stejně jako my mluvit o nebytí, používá slovo „tohu-bohu", avšak „nepořádek" ani zdaleka neznamená neexistující. Není dobře, aby člověk byl sám, říká Bůh, a stvoří Evu; avšak Bůh zůstává vždy jediný, zcela jiný a bez sobě rovného. První příčina všech věcí může být jen jediná. Bůh je jeden též sám v sobě, bez částí, bez rozlišování, jednota absolutní. Neměli bychom se varovat ve své řeči výrazů jako „hledám tvou tvář, Pane"?, což s sebou nese části a rozlišení v Bohu? Ne, avšak musíme si uvědomit, že v Bohu není tvář nebo že se tato tvář zcela ztotožňuje s Bohem samým. Myslím snadno, že mne Bůh zná, ale těžko chápu, že toto poznání je věčné, bez před a bez potom, že není ničím jiným než existencí samou Boha, neboť v něm poznávat znamená být. Bůh mě miluje... a to způsobem totožným s jeho úkonem bytí. Propast jeho Lásky není jiná než propast jeho poznání a jeho bytí. Jestliže jsou poznání a Láska v Bohu totožné s jeho existencí, jsou totožné mezi sebou a Bůh nemůže poznávat některou věc, aniž by ji miloval! Vše, co poznává, miluje! A Bůh poznává všechno.

Bůh je nehybný, říká svatý Tomáš, neboť princip každého pohybu musí být naprosto nehybný (Compendium 1. části, kap. 4). Tato nehybnost Boha se zdá být proti naší víře v Boha živého, avšak není tomu tak, protože existuje nehybnost živá: nehybnost káči nebo nehybnost země nám o tom dává nejanou a vzdálenou, ale zcela konkrétní a skutečnou představu. Pohyb je přechodem od jednoho stavu k druhému. U Boha je pohyb přechodem od nekonečné plnosti bytí k jiné plnosti stále větší, jejíž žádný konec nepřesahuje druhý. Avšak již se musíme opravit, protože pojem přechod neplatí o Bohu víc než pojem „od jedné plnosti k druhé" nebo o „růstu bez konce". To, co chceme říci, je, že v Bohu je Nezměnitelnost Životem. A láska Boha je mu podobná. Bůh nepřestává milovat, stejně jako nikdy nezačal. Jestliže jsem se svým křtem stal Božím dítětem, pro něho jsem jeho dítětem od věčnosti; tento úkon křtu, který probíhal v čase, je poutem pozemským, ale má své kořeny v bezčasovém Nekonečnu Boha. Přirovnávali Boha k víru Bytí, Poznání a Lásky... Obraz, který jako každý jiný má část pravdy: Bytí, pohyb, život, avšak též jeho meze, neboť živou Nehybnost Boha si nemůžeme představit. Hvězné nebe se zdá téměř pevné. Kdo tu rozezná pouhým okem běh hvězd nebo galaxií astronomickou rychlostí? To je velmi přibližný obraz o pohybu v nehybnosti.

Pro nás, lidi na cestě k dokonalosti, se dokonalost přizpůsobuje našemu rytmu. Bůh má jiný rytmus dokonalosti, protože on už ji má. Bůh je nekonečně dokonalý, neboť každé bytí je dokonalé, pokud je v úkonu; každé bytí je nedokonalé, dokud je v možnosti a bez úkonu (Contra Gentiles I, XXVIII). Bůh je čirý úkon, proto je dokonalý, dokonalý v plném smyslu a dokonalostí naprostou. Dokonalost živá, vždy dokonalejší a vždy více zdokonalující. Rozlišování v Bohu dokonalosti kvantitativní a dokonalosti kvalitativní je marné. Jestliže člověk může být dokonalý (nebo téměř) v některé zvláštní věci, Bůh může být dokonalý jen naprosto. Jeho plnost bytí je též plností vědění, lásky, dokonalosti, svatosti atd. Každá lidská vlastnost nalézá v této božské dokonalosti svůj vzor, od kterého přijímá svou vlastní existenci.

Filosof si představuje stvořený svět jako pyramidu, klade na sebe například říši minerální, vegetativní, živočišnou, lidskou... nebo se pozdvihuje podle rostoucí složitosti. Na tom málo záleží. Podstatné je v tom, že nedělá z Boha vrchol pyramidy, nejvyvinutějšího tvora. Bůh je nad touto pyramidou, kterou přesahuje výší, oddělující Stvořitele od stvoření.

Astrofyzik si představuje pohyb vesmíru jako nafukování nesmírného balónu. Galaxie se postupně vzdalují jedna od druhé. Na počátku toho byl Big-Bang, veliký třesk, který úžasně rozebírají, který však nám nikdy nedá setkání s Bohem, stvořitelem tohoto třesku; Bůh přesahuje jeho dobu i místo.

Při hledání jeho určení nebo jeho původu, neboť to obojí je spojeno, mystika se obrací k velkému univerzálnímu Všemu, místu nad místem a dobami před všemi dobami, a snaží se uskutečnit spojení nebo i splynutí. Je to snaha hodná úcty i chvály, avšak křesťan ví ze Zjevení, že Zcela Jiný je blízký, že Věčný proniká čas a že se jeho nekonečné Bytí rovná jen jeho Lásce. Z napětí mezi těmito dvěma póly, jimiž jsou Imanence a Transcendence, povstává čistý, věčný a živý úkon Bytí.

Svatý Tomáš nám upřesňuje, že jednota Boha, jeho jednoduchost, jeho dokonalost, jeho nekonečnost, jeho inteligence a jeho vůle jsou definovány v článku vyznání víry: Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího. Skutečně, když vyslovujeme jediné jméno Boha, pocházející z řeckého theos, které znamená „chtít" nebo „uvažovat", hlásáme, že je inteligentní a tedy že má vůli; když říkáme, že je JEDEN, naznačujeme, že není více bohů; a když zdůrazňujeme, že je všemohoucí, říkáme, že je nekonečný a dokonalý.

V době, kdy převládá filosofie stávání se, kde se na věci přítomné pohlíží již v jejich blízké nebo vzdálené budoucnosti, jeví se nám Bůh jako ten, kdo „je" stálost v pohybu, skutečné v pomíjejícím. Vím, že jsem jako van, který mine, že mě zítřek už neuvidí, a proto vší silou své duše doufám a zachycuji se Skály, která jediná zůstává. S žalmistou rád opakuji:

„BUĎ MOU SKÁLOU OCHRANNOU,
MNĚ NA POMOC BUĎ PEVNÝM HRADEM,
VŽDYŤ JSI MÁ SKÁLA, JSI MŮJ HRAD" (Žl 70, 2, Vg)
z francouzského originálu Prier 15 jours avec Thomas D'Aquin
vydaného nakladatelstvím Nouvelle Cité (Paříž 1991) přeložila S. M. Zdislava Černá OPobsah