OPusculum
Měsíčník České dominikánské rodiny

4/2006

 

O B S A H

Zprávy z provincie
Prosby o modlitby
Laická sdružení sv. Dominika
Nové knihy
P. Filip OP: Ježíšova oddanost Otci a naše víra v Krista
Zprávy ze světa
A. Quilici OP: Modlit se 15 dní se svatým Dominikem
Modlitba za blahořečení otce Tomáše Týna OPS Kristem jste byli vzkříšeni
(srov. Kol 3, 1-4; druhé čtení o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně)

Každoročně si při slavné liturgii Tridua připomínáme Kristovo velikonoční tajemství. Jeho vrcholnou událostí, která dává smysl všem předcházejícím, je Ježíšovo vzkříšení z mrtvých. Kristus žije! V síle této skutečnosti se apoštolové vydali hlásat evangelium do celého světa. A s Kristem jsme vzkříšeni i my, i když náš život je zatím skryt v Bohu a ukáže se naplno ve slávě, až se znovu ukáže oslavený Ježíš. Radostná zvěst „Kristus žije!" a „s Kristem jste byli vzkříšeni i vy" je neslábnoucím oživujícím pramenem pro náš křesťanský život. Je to vnitřní síla, která nás přitahuje k tomu, co pochází shůry.

Požehnané velikonoční svátky

vám všem přeje

fr. Benedikt


ZPRÁVY Z PROVINCIE

KALENDÁŘ AKCÍ

29. 4. 2006 stálé studium v Olomouci

20. 5. 2006 zasedání provinční rady LSSD v Olomouci

27. 5. 2006 pouť do Jablonného v Podještědí

20. - 22. 10. 2006 setkání formátorů LSSD ve Vranově u Brna

4. 11. 2006 setkání České dominikánské rodiny v Hradci Králové

25. 11. 2006 stálé studium v OlomouciSLUŽBY PROVINCIALÁTU
Při zachování čísla pevné linky na provincialát bylo zřízeno i číslo mobilní: +420 602 592 174. Tento mobil bude obsluhovat sekretářka provinciála Anežka Bachnová. Jako číslo na provincialát prosím používejte přednostně toto mobilní číslo. Otec provinciál bude přítomen každé pondělí 9:00-12:00, 14:00-16:00. Návštěvu je třeba vždy domluvit předem.


KAZATELSKÉ STŘEDISKO
Setkání týmu Kazatelského střediska bude výjimečně 4. pondělí, tj. 24. 4. od 17:30 v klášteře sv. Jiljí v Praze (zahájení v kostele sv. Jiljí, pokračování ve velké hovorně).


SETKÁNÍ STÁLÉHO STUDIA
Jarní setkání stálého studia se bude konat v sobotu 29. 4. 2006 v Olomouci. Téma setkání: Ekleziální, komunitní a duchovní důrazy ve srovnání konstitucí z let 1932, 1968 a 2004 v návaznosti na prvotní konstituce OP (cca 1234). Toto setkání bude mít (ve shodě s jednáním provinční kapituly) jak studijní, tak formačně-komunitní ráz.
fr. Damián Němec OP


PRAŽSKÝ KONVENT
Husova 234/8, 110 00 Praha 1, tel. 224 218 442, fax: 224 218 443, e-mail: praha@op.cz , sv.jilji@op.cz

Setkání Laických sdružení sv. Dominika
3. pražské - 22. 4. 9:00 - 11:00 kaple sv. Zdislavy (velikonoční rekolekce)
4. pražské - 1. 4. v 8:30 v kapli sv. Zdislavy
5. pražské - 13. a 27. 4. v 19:30 ve velké hovorně kláštera

Přednášky
Pravidelné přednášky o. Jordána Vinklárka OP o duch. životě podle P. Garrigou-Lagrangea se konají každý čtvrtek (kromě 6. a 27.4.) po nešporách (od cca 19:45) v čítárně kláštera.


Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí
Praha-Staré Město

vás srdečně zve na přednášku

P. Lect. PhLic. Mgr. Efréma Jindráčka, OP

EXISTENCE BOHA
JAKO PŘEDMĚT ROZUMOVÉ ÚVAHY


6. dubna 2006 od 19,45
v čítárně dominikánského kláštera
vstup z Husovy ulice, 1. patro


25. 4. 19:45 čítárna kláštera - další přednáška z cyklu „Sv. Tomáš, učitel duchovního života". Přednášet bude P. Tomáš Pospíšil OP, téma přednášky bude Kdo by chtěl žít bez přátel.

Společnost pro církevní právo
Společnost pro církevní právo zve na slavnostní prezentaci knihy Ekumenismus a právo od P. ICDr. JUDr. Stanislava Přibyla, Ph.D., kněze pražské arcidiecéze, soudce Interdiecézního soudu. Prezentace se koná 25. 4. 2006 od 18:00 v čítárně konventu za přítomnosti předních odborníků v daném oboru.

Společenství modlitby
V rámci otevřeného společenství modlitby se v postní době uskuteční sedm tematických setkání s následnou diskusí. Sejdeme se vždy ve středu (1. 3. - 12. 4.) od 20:00 ve velké hovorně kláštera (zvonek č. 53). Od 21:30 do 22:15 se bude konat adorace Nejsvětější Svátosti v kapli sv. Zdislavy. Setkání na sebe nenavazují, lze přijít třeba jen na jedno. Témata: Uvedení do postní doby, Modlitba, Almužna, Půst, pokání a smíření, Jan Křtitel, Úvod do slavení Velikonoc.

Mariina legie
Pravidelné schůzky prezidia Mariiny legie se konají každou neděli od 16:00 ve velké hovorně kláštera, zvonek č. 53. Rádi mezi sebou přivítáme všechny nové zájemce!

Mariánská pobožnost
3. 4. 17:00 růženec u nové sochy P. Marie (Celetná ul.) a procesí s obrazem P. Marie Rynecké ke sv. Jiljí, 17:45 loretánské litanie, zasvěcení P. Marii, růženec, 18:30 mše sv. ke cti Matky Boží, Panny Marie

Třetí káva s Frankem Duffem
1. 4. od 14:00 velká hovorna: diskusní program o životě a díle zakladatele Mariiny legie

Den Mariiny legie
7. 4. 18:00 růženec; 18:30 mše sv. za Mariinu legii a proces blahořečení br. Franka Duffa


VEČERNÍ EVANGELIZAČNÍ ŠKOLA

VEŠ je roční večerní kurz, jehož cílem je

NAUČIT SE HOVOŘIT
O BOHU, VÍŘE A CÍRKVI
S DRUHÝMI LIDMI

V září otevíráme již 3. ročník!

Přihlášky a informace:
misie.op.cz
Farnost při kostele sv. Jiljí
Husova 8, Praha 1, 110 00,
fara@jilji.cz

„Nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium;
nemohu jinak, běda mně, kdybych nekázal."

1 Kor 9, 16Hudba v kostele sv. Jiljí

9. 4. 18:30 Květná neděle
Dominikánské chorální pašije. Chorální a lidový zpěv. Zpívá Schola dominicana, diriguje a na varhany doprovází Ing. Petr Chaloupský.

13. 4. 18:30 Zelený čtvrtek
Vícehlasá moteta a chorální zpěvy liturgie, Večerní mše na památku Večeře Páně v úpravě P. Chaloupského. Zpívá Schola dominicana, diriguje a na varhany doprovází Ing. Petr Chaloupský.

14. 4. 18:30 Velký pátek
Dominikánské chorální pašije. Vícehlasá moteta a chorální zpěvy k uctívání kříže: Palestrina, Picka, Foerster, Chaloupský. Zpívá Schola dominicana, diriguje a na varhany doprovází Ing. Petr Chaloupský.

15. 4. Bílá sobota, vigilie 21:00
Chorální a lidový zpěv k liturgii Vigilie. Zpívá Schola dominicana, diriguje a na varhany doprovází Ing. Petr Chaloupský.

16. 4. 18:30 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
F. X. Brixi, Missa brevis in B pro sbor, sóla, orchestr a varhany. Zpívá Wowes colegium, diriguje doc. Marek Franěk a na varhany doprovází Ing. Petr Chaloupský.


Oáza (Hnutí Světlo-Život)

Hudební víkend aneb příprava na COM
28. 4. - 1. 5. 2006 Litoměřice
víkend pro všechny, kdo by se chtěli podílet na hudební stránce svatodušní vigilie v Hradci Králové v sobotu 3. 6. 2006)
informace: Václav Brejcha, tel. 603 716 550, e-mail: brejchav@seznam.cz

Jarní puťák Moravským Krasem
5. 5. - 8. 5. - pro mládež 16-35 let
informace: jan@op.cz

Prázdninová duchovní cvičení pro mládež - OÁZY NOVÉHO ŽIVOTA
30. 6. - 16. 7. - pro mládež od 14 let a starší (informace: jan@op.cz)
18. 7. - 3. 8. - pro mládež 16-30 let (informace: khoudek@doo.cz, tel. 731 625 666, http://choreb.minorite.cz)


PLZEŇSKÝ KONVENT
Jiráskovo nám. 30, 326 00 Plzeň 26 , tel. 377 241 660, fax: 377 447 882 , e-mail: plzen@op.cz; plzen.op.cz

Přednášky
Katechismus - 1. a 3. středa v měsíci 19:15 - 20:00

Zájmové kroužky
Koťata - pátek 15:00 - 16:00
Malá schola - pátek 16:00 - 17:00
Výtvarný kroužek - úterý ml. 16:00, st. 16:45
Společenství děvčat - pátek 17:00 - 18:00
Ministranti 6 - 8 let - středa 15:30 - 16:00
UCHO - 2. a 4. pátek v měsíci 19:00

Výuka náboženství (v klášteře)
1.-2. tř.- St 15:00-15:30 vede P. Romuald OP
3. - 5. tř. - Út 14:30-15:15 vede P. Cyril OP
6.-9. tř.-Út 16:00-16:45 vede P. Romuald OP

Chrámový sbor u PMR
zkoušky jsou pravidelně v úterý od 19:00 ve farním sále. Vede Ing. Šlajs.

Další akce
31. 3. - 2. 4. rekolekce pro farnost na faře v Dolním Žandově. Vede P. Romuald OP, téma „Kristus miloval Církev a sám se za ni vydal, aby ji posvětil"
7. 4. 18:00 křížová cesta s o. biskupem v centru města, zahájení v katedrále sv. Bartoloměje
8. 4. 15:00 křížová cesta na zahradě u Hrušků
8. 4. setkání mládeže s o. biskupem Františkem
22. 4. pouť na Planiny ke sv. Vojtěchovi
9. 4. 15:45 Dominikánský filmový seminář s promítáním filmu Ježíš - Království bez hranic (animovaný film pro děti)
10. 4. 19:30 Dom. filmový seminář s promítáním filmu Umučení Krista Mella Gibsona


POUTNÍ BAZILIKA SV. VAVŘINCE A SV. ZDISLAVY
JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
Klášterní 33, 471 25 Jablonné v Podještědí, tel. 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz; farnostjvp@volny.cz; www.zdislava.cz

26. 5. (pá) předvečer hlavní pouti
18:00 mše sv.

27. 5. (so) Hlavní pouť ke sv. Paní Zdislavě
6:00 mše sv. u oltáře sv. Zdislavy
8:00; 9:30; 11:00; 14:00 mše sv.
15:00 svátostné požehnání
16:00 koncert


OLOMOUCKÝ KONVENT
Slovenská 14, 772 00 Olomouc, tel. 585 230 764, fax: 585 228 254, e-mail: olomouc@op.cz

Společenství při klášteře:
Po 19:30 příprava biřmovanců (vede fr. Benedikt a fr. Jindřich)
Út 16:30 společenství Legio Mariae (doprovází fr. Pavel)
Út 19:30 společenství mládeže (vede fr. Jindřich)
St 19:30 misijní společenství (vede fr. Pavel)
St 20:15 četba Sumy sv. Tomáše (vede fr. Štěpán)
Čt 19:30 společenství mládeže Zacheus (vede fr. Jindřich)
Čt 19:30 společenství Zbytek Izraele (vede fr. Antonín)
Ne 18:30 společenství starších skautů (vede fr. Damián)

Přednášky:
6. a 27. 4. v 19:30 fr. Pavel: Uvedení do knih SZ
20. 4. v 19.30 fr. Benedikt/fr. Damián: Uvedení do liturgie

Další akce:
každé 2. úterý 19:00 společenství manželů (střední věk) - vede P. Jiří Kvapil
každou 4. neděli 18:30 společenství manželů (mladší) - vede fr. Pavel
poslední sobota v měsíci - Misijní klubko dětí


Dominikánský klášter v Olomouci
srdečně zve na cyklus přednášek


NEPRÁVEM OPOMÍJENÍ LITERÁTI

který přednese
PhDr. Tomáš MAZÁČ

Další přednáška

BÁSNÍK
OTOKAR BŘEZINA


proběhne

v úterý 25. dubna 2006
v přednáškovém sále kláštera
(vchod ze Slovenské ul. 14)
vždy od 19:30 hod.


Plány na duben:
fr. Štěpán týden přednáší v Novém Dvoře pro bratry trapisty
2. 4. oslavíme 90. narozeniny P. Jana Vianneye Huba
3. 4. bude v Olomouci provinční rada
29. 4. stálé studium; přijímací pohovory do noviciátu pro naše kandidáty


ŽIVÝ RŮŽENEC
Zveme všechny členy a přátele dominikánské rodiny k zapojení do živého růžence za mír a za rodiny. Zájemci se mohou přihlásit na adrese:
Fr. Irenej, Klášter dominikánů, Dolní Česká 3, 669 02 Znojmo, irenej@op.cz

fr. Irenej, O.P., promotor pro růženec

KOORDINACE PŘEKLADŮ
Informace o pořizování překladů zasílejte prosím sestře Ester na adresu redakce.


HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR
Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5, tel.: 603 976 231, e-mail: info@prolife.cz; http://prolife.cz

Modlitby za nenarozené děti. Zveme všechny lidi dobré vůle ke společné modlitbě růžence, žalmů, proseb a slavení mše svaté za nenarozené děti, těhotné maminky, zdravotnický personál a jiné potřeby.

Praha: před porodnicí U Apolináře
každý pracovní den od 7:00 do 8:15 modlitba růžence; kontaktní osoba: Miloslav Pletánek, tel.: 736 248 037

Kladno: posluchárna v nemocnici
každá 2. sobota v měsíci v 16 hodin modlitba růžence; kontaktní osoba: manželé Prentisovi, tel.: 312 686 642

Olomouc: před porodnicí Fakultní nemocnice

každý poslední čtvrtek v měsíci v 16 hodin modlitba růžence; od 18 hodin mše svatá v dominikánském klášterním kostele „Za zastavení zla potratů"; kontaktní osoba: Markéta Tomečková, tel.: 606 739 313

Brno: před vchodem do porodnice na Obilním trhu

každý pracovní den od 10 do 12 hodin modlitba žalmů; každá 2. sobota v měsíci modlitební Pochod pro život; kontaktní osoba: Libor Halík, tel.: 721 211 477SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ, DUCHOVNÍ UČITEL

CYKLUS PŘEDNÁŠEK JARO 2006

v návaznosti na cyklus 2004-2005
vždy jedno úterý v měsíci od února do června v 19.45
v čítárně Dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze 1, Husova 8

fr. Tomáš Pospíšil, OP

2. část: Člověk ve světě a před Bohem

21. února Východisko - určité pojetí stvoření
21. března Východisko - určité pojetí člověka
25. dubna Kdo by chtěl žít bez přátel
23. května Co je na světě nejvznešenější?
20. června Cesty k Bohu

Info: OPusculum, program farnosti sv. Jiljí, na požádání e-mailem - tomas@op.cz


LETNÍ MISIE V TANVALDU

Ve dnech 21. - 30. 7. 2006 chystáme letní misie v severočeském městě Tanvald. Zde působí náš kněz terciář P. Michal Podzimek, na jehož pozvání jsme toto místo zvolili. V Tanvaldu žijí i další naši terciáři. Těšíme se na novou příležitost, kterou nám Pán dává, abychom se v jeho rukou stali nástroji spásy pro druhé. Prosím Vás, bratři a sestry z dominikánské rodiny, o modlitby za tanvaldské misie a také Vás zvu k účasti na nich. Kdo byste se cítili být Pánem k této službě voláni, prosím, ozvěte se mi (602 858 800 nebo pavel@op.cz). Je mnoho lidí, kteří Pána neznají, protože je k Němu nikdo nepozval.

P. Pavel Mayer OP


Srdečně vás zveme

NA POUŤ RODIN KE SV. ZDISLAVĚ

pátek 26. 5. 2006
večer sraz na faře v Liberci - Ruprechticích

sobota 27. 5.
8.00 odjezd vlakem do Zdislavy
odtud cca 15 km pěší pouť do Jablonného
(rodiny s malými dětmi mohou zvolit i kratší trasu )
mše svatá ve 14.00 hod.
(občerstvení zajištěno)
návrat do Liberce v odpoledních hodinách
v 19.00 táborák v Ruprechticích

neděle 28.5.
9.00 mše svatá
oběd
návrat

ubytování: na faře v Liberci - Ruprechticích
(60,- Kč osoba/den, děti polovic)

bližší info: Dita Zdislava Haráková
mob.: 731 459 651
e-mail: dita@op.czOZNÁMENÍ

… až do smrti
V sobotu 25. 3. 2006, o slavnosti Zvěstování Páně, složil v Olomouci při večerní mši svaté své slavné sliby fr. Jindřich Poláček OP. Klášterní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie byl naplněn množstvím věřících, z nichž mnozí „patřili" k bratru Jindřichovi. Na slavnosti byli přítomni jeho nejbližší příbuzní a četní přátelé a známí z rodného Znojma, mnoho mladých, kterým se náš bratr věnuje, a dalších věřících z Olomouce a nechyběli ani přátelé ze Švýcarska. Řeholní profese byla také milou příležitostí pro setkání bratří naší provincie a ostatních členů dominikánské rodiny. Slavnostní liturgii hudebně doprovodil pan Miloš Bok s několika dalšími hudebníky. Vznešená a přitom usebraná atmosféra při bohoslužbě dávala přítomným zakusit společenství modlící se Církve.

Po závěrečném požehnání byli všichni pozváni do klášterního refektáře, který jen tak tak pojmul přítomné hosty. Přátelské setkání tak zakončilo tento výjimečný den.

Kéž Pán, dárce povolání, dá bratru Jindřichovi na přímluvu Panny Marie a sv. Otce Dominika dar věrnosti a vytrvalosti!

fr. Benedikt

Noviciát
Bratři novicové Matouš Antonín Gazdoš a Albert Aleš Kilbergr se od září 2005 účastní noviciátního formačního programu. Na týdenním rozvrhu jsou tyto předměty: katechismus, úvod do Písma svatého, duchovní život, liturgika, úvod do studia sv. Tomáše Akvinského, konstituce, dějiny řádu, poslání řádu, propedeutika a církevní zpěv. Vyučování probíhá pod vedením pěti bratří asignovaných v Olomouci. Novicové se vzdělávají též ve dvou jazycích (latina a francouzština).

Vedle měsíčních rekolekcí s konventem koná noviciát pravidelné výjezdy na poutě a za poznáním naší dominikánské rodiny. Zatím se uskutečnily: jubilejní pouť do Říma, setkání formátorů ve Vranově u Brna, historické sympózium v Praze, misie u Kroměříže, setkání dominikánské rodiny v Hradci, silvestr ve Zlatých Horách, návštěva bratří a sester ve Znojmě a Retzu. V plánu je ještě pouť do Uherského Brodu a na Velehrad s návštěvou Bojkovic a květnová pouť ke sv. Paní Zdislavě do Jablonného. Noviciát by měl být zakončen prvními sliby bratří 15. 8. 2006 po letních misiích a exerciciích.


Klerikát
6.-7. prosince 2005 proběhla v provincii Toulouse vizitace magistra Řádu, které se účastnili i naši bratři klerici. 17.-19. prosince 2005 navštívil bratry studenty jejich submagistr fr. Benedikt Mohelník. V průběhu prosince a ledna bratři skládali zkoušky za zimní semestr. Bratři se pilně věnují studiu filosofie a teologie a také se účastní apoštolských aktivit pod vedením bratří z konventů v Bordeaux a Toulouse.

Týden před Vánocemi navštívil konvent v Olomouci a své rodiče fr. Mikuláš Buzický. Na přelomu ledna a února navštívili provincii ostatní klerici studující ve Francii. Od 6. do 11. 3. 2006 vykonal exercicie před slavnými sliby fr. Jindřich Poláček.


Vědecké hodnosti
P. ThLic. Benedikt Mohelník obhájil dne 24. 6. 2005 ve Fribourgu doktorskou práci o svátosti biřmování. Po vydání práce tiskem získal titul doktora teologie. • P. ThLic. Štěpán Filip obhájil dne 19. 1. 2006 v Římě doktorskou práci na téma obětní charakter mše svaté. • P. Mgr. Efrém Jindráček získal na Angelicu v Římě dne 10. 10. 2005 licenciát z filosofie. Všem srdečně blahopřejeme!


Personalia
a) Dne 7. září 2005 byl zvolen za převora konventu ve Znojmě P. Angelik Mička, oficium přijal 12. září.
b) Dne 20. října 2005 provinciál s provinční radou ustanovil převorem konventu v Plzni P. Cyrila Molnára, který oficium přijal 25. října.
c) P. Metoděj Karel Kočí převzal dne 21. října 2005 dispens od slavných slibů; na základě závazného příslibu arcibiskupa pražského byl tímto ipso facto inkardinován do pražské arcidiecéze. Kontakt na P. Kočího: Na Sádce 18, 149 00 Praha 4-Chodov; e-mail: fara.chodov@volny.cz; tel. 272 934 261.
d) Fr. Bernardovi Špačkovi byl dne 3. září 2005 dán indult exklaustrace na 3 roky. Adresa na fr. Bernarda: Horní Sloupnice 1, 565 53 Sloupnice.

převzato z ACPB 1/2006

Pořad ČT 1 o Tomášovi Týnovi
První program České televize odvysílal 28. 2. 2006 v rámci Týdne v regionech (z Brna) pořad věnovaný zahájení procesu beatifikace P. Tomáše Týna OP. Záznam vysílání je možné shlédnout na internetovém vysílání České televize.


JUBILEA BRATŘÍ A SESTER

2. 4. Fr. Jan Vianney Hub 90. narozeniny
3. 4. Fr. Antonín Krasucki 42. narozeniny
8. 4. S. M. Roberta Ševčíková 31. narozeniny
12. 4. S. M. Školastika Plátková 80. narozeniny
14. 4. S. M. Egidie Kalábová 91. narozeniny
15. 4. S. M. Kampiana Heřmanová 90. narozeniny
16. 4. S. M. Doubravka Rubešová 32. narozeniny
18. 4. S. M. Bernadeta Prášková 28. narozeniny
20. 4. S. M. Dominika Marie Slezáčková 32. narozeniny
24. 4. S. M. Ambrožka Nováková 51. narozeniny
26. 4. Fr. Dominik Duka 63. narozeniny

BLAHOPŘEJEME

obsah


PROSBY O MODLITBY

PROSBY O MODLITBY

za magistra řádu

za nového otce provinciála fr. Benedikta OP a za všechny bratry nově ustanovené do provinčních oficií

za naše představené a za Boží pomoc pro všechna důležitá rozhodnutí

za nová povolání pro všechny větve dominikánské rodiny

za zdárný průběh letních misií v Tanvaldu

za naše bratry a sestry, kteří kdekoli na světě trpí kvůli výkonu své služby

za apoštolské působení v médiích, především na internetu

za projekt křesťanského knihkupectví OLIVA

za nemocné členy, příbuzné a přátele dominikánské rodiny

za Boží pomoc při zakládání duchovní komunity tělesně postižených mužů v Jablonném v Podještědí

za naše bratry a sestry působící ve školství

za naše bratry studenty ve Francii

za farnost v Praze na Zlíchově a za misijní středisko na Barrandově

Prosím Vás o modlitbu za slobodu mojej dcéry a ostatných dievčat, ktoré sa ocitli v sektárskom spoločenstve. Zo srdca Vám ďakujem! nešťastná matkaÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
(1. všeobecný, 2. misijní, 3. národní)

Denní modlitba: Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa. Duch svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce. To vše přináším jako svou nepatrnou oběť, spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý Otec a naši biskupové pro tento měsíc.

DUBEN
1. Aby vlády všech národů respektovaly osobní, sociální a politická práva žen.
2. Aby církev v Číně mohla uskutečňovat své misijní a evangelizační poslání bez překážek a v plné svobodě.
3. Aby děti byly v duchu evangelia vychovávány k pokoji a toleranci a ne k násilí a sobectví.


obsah


LAICKÁ SDRUŽENÍ SVATÉHO DOMINIKA

KALENDÁŘ AKCÍ 2006
20. 5. 2006 Olomouc - zasedání provinční rady LSSD
20. - 22. 10. 2006 Vranov u Brna - setkání formátorů LSSD


ZASEDÁNÍ PROVINČNÍ RADY LSSD

SVOLÁVACÍ LISTINA
adresovaná
- všem členům provinční rady LSSD (tj. představeným všech místních sdružení nebo jejich zástupcům a promotorovi pro dominikánské konsociace)
- ekonomovi LSSD
- sociovi provinčního moderátora
- asistentovi provinčního moderátora pro formaci

Milí bratři, milé sestry,
v souladu s čl. 57 a 58 Partikulárních směrnic Laických sdružení sv. Dominika svolávám zasedání provinční rady Laických sdružení sv. Dominika, které se bude konat v sobotu 20. 5. 2006 od 9:30 hodin v dominikánském klášteře v Olomouci (Slovenská 14) s následujícím rozvrhem: 9:30 mše sv. v klášterním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie, 10:30 jednání, 11:45 hodinka během dne, 12:00 oběd (cena oběda 50 Kč), 13:00 pokračování jednání dle potřeby, předpokládaný závěr kolem 15. hodiny

Program jednání:
-- úvodní slovo promotora pro dominikánské konsociace
-- zpráva provinčního moderátora
-- zpráva o hospodaření
-- formace
-- zahraniční kontakty
-- varia (prostor pro informace o různých projektech a aktivitách, o činnosti jednotlivých místních sdružení; každý člen LS může posílat návrhy a žádosti provinční radě - čl. 58 Partikulárních směrnic LS)

Přihlášky na zasedání zašlete do 5. 5. 2006 provinční moderátorce (Dagmar Ester Kopecká, Na Zlíchově 221/8, 152 00 Praha 5, tel./zázn. 251 554 669, e-mail: ester@op.cz).

Dagmar Ester Kopecká, provinční moderátor LSSD

ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH SDRUŽENÍ

MS OLOMOUC (představená Zdislava Kvapilová)
Program setkání:
1. 4. 2006 Předvelikonoční rekolekce spolu s bratry
5. - 8. 5. 2006 Rekolekce v Kroměříži (fr. Pavel)
13. 5. 2006 Setkání v klášteře
10. 6. 2006 Setkání v klášteře
8. 7. 2006 Pouť na Svatý Kopeček, zváni jsou bratři
8. 8. 2006 Slavnost sv. Otce Dominika - terciáři jsou zváni již na oběd, slavnostní mše svatá v 18:00 hod.


MS TRÁVNÍK (představený Josef Lorenzo Šebestík)
Ve dnech 17. - 19. 2. 2006 se naše sdružení zúčastnilo rekolekce na Sv. Hostýně. Otec Štěpán Filip OP hovořil v jednotlivých tématech o Kristu ve svých tajemstvích, jak si přivlastnit ovoce Ježíšových tajemství, svědectví o Ježíšově Božství a o milosrdném jednání Krista k hříšníkům. Tímto děkujeme otci Štěpánovi za jeho slova, duchovní povzbuzení, Pánu Bohu a Matce Boží za udělené milosti.

S nadějí na věčné shledání oznamujeme, že paní Marie Hyacinta Kotasová zemřela v sobotu dne 4. března 2006 ve věku 69 let. Mše svatá byla slavena v sobotu 11. března 2006 v 10:30 hod ve farním kostele v Holešově za značné účasti Božího lidu a kněží. Pohřební obřady se nesly v duchu velké víry, naděje a odevzdanosti do Boží vůle. Paní Marie Hyacinta žila vzorným křesťanským a rodinným životem. Starala se o výzdobu místního kostela, prala liturgické prádlo a dobře vařila doma i na faře. Ať jí Pán dá věčnou slávu!

V neděli 12. března proběhlo setkání MS Trávník s novým řádovým asistentem otcem Pavlem Mayerem OP. Díky Bohu, že vyslyšel naše prosby a díky otci Pavlovi za jeho ochotu a obětavost.

S pozdravem za MS Anna Jana Šebestíková


3. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představená Eva Terezie Chaloupská)
22. 4. 9 - 11 hodin kaple sv. Zdislavy: velikonoční rekolekce (P. V. J. Slámečka)
Další informace najdete na adrese www.laici3ps.op.cz.


4. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představená Miloslava Anna Zásmětová)
Setkání našeho sdružení proběhne v sobotu 1. dubna u sv. Jiljí s obvyklým programem.


5. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ (představený Jan Jáchym Beneš)
Setkání probíhají v sudé čtvrtky v klášteře sv. Jiljí. Každé setkání začíná v 18:30 h. mší svatou a nešporami, poté následuje další program ve velké hovorně nebo v kapli svaté Zdislavy. Termíny: 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6. 2006

Milé sestry, milí bratři,
setkání na Zelený čtvrtek se letos bude konat v klášteře sv. Jiljí. Mši svatou budeme slavit v kostele sv. Jiljí (od 18:30) a následná „Poslední večeře" bude ve velké hovorně pražského kláštera. Pomalu již tradiční schéma zůstane zachováno, ale bude dobře, když ve sledování tohoto příběhu zajdeme o něco dál a „poté, co zazpíváme chvalozpěv, odejdeme na Olivovou horu". Oblíbená část programu se nám tedy o něco zkrátí a rovněž více než jindy bude platit, že „nic nezůstane do rána". Proto vás prosím, abyste mi napsali, kdo přijdete (včetně doprovodu); je třeba spočítat, kolik beránků (s ohledem na zmíněný SZ příkaz a další okolnosti) máme zabíjet. Taky mi napište, co kdo budete moci přinést, abychom nejedli pouze hořké byliny. Děkuji a přeji požehnaný zbytek postní doby

Jáchym

obsah


NOVÉ KNIHY

NABÍDKA KNIHKUPECTVÍ OLIVA

 

 

 

 

 

 

 

 
Jaroslav Krejčí, Olga Vodáková: Křesťanská Levanta
Blízkovýchodní cesty křesťanské zvěsti.
Slon, brož., 138 str., 245 Kč

John a Stasi Eldredge: Úchvatná
Odhalte tajemství ženské duše.
Návrat domů, brož., 173 str., 199 Kč

Ludmila Muchová: Vyslovit nevyslovitelné
Didaktika uvádění do světa symbolů.
CDK, brož., 243 str., 198 Kč

Stanislav Přibyl: Ekumenismus a právo
LM, brož., 194 str., 190 Kč

Max Kašparů: Z pláště a dalmatiky
Soubor kázání, svátečních slov z ČT a rozhlasových relací, lékařských přednášek, kázání na poutích, nedělních homílií, tématických článků a primičních promluv.
Cesta, váz., 256 str., 178 Kč

Jaroslav Med: Od skepse k naději
Studie a úvahy o české literatuře.
Trinitas, brož., 245 str., 249 Kč

Thomas H. Green: Když vyschne studna
Modlitba po překonání začátků.
KN, brož., 206 str., 189 Kč

Jean Giono: Muž, který sázel stromy
Přeložil Jiří Reynek, ilustrace Pavel Čech.
Literární čajovna Suzanne Renaud, váz., 88 str., 189 Kč

obsah


JEŽÍŠOVA ODDANOST OTCI A NAŠE VÍRA V KRISTA

P. Štěpán Filip OP


«Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky», tak, bratři a sestry, vzýváme Pána Ježíše v litaniích, a to plným právem. Zdá se však, jako by obraz Krista Pána, který nám předkládá evangelium dnešní neděle (Jan 2, 13-25), byl s touto invokací litanií v rozporu, jako by se takřka jednalo o jiného Krista. Je to však opravdu jen zdání, jak to vysvitne, když se u tohoto evangelia nyní na chvíli zastavíme:

Na jeho počátku zastihujeme Pána Ježíše, jak se kvůli velikonočním svátkům odebírá spolu se svými učedníky vzhůru do Jeruzaléma: vycházejí z Kafarnau, města na břehu Genezaretského jezera, které bylo Ježíšovým opěrným bodem - jeho městem - při jeho působení v Galileji, a připojují se ke karavaně poutníků putujících do Svatého města. Kristus Pán spolu s ostatními poutníky jde, koná potřebné zastávky, zpívá, modlí se, jí a spí. Navenek se od nich žádným způsobem neodlišuje. Jaká hloubka se však skrývá uvnitř! Vždyť je to samotný vtělený Bůh, jednorozený Syn Boha Otce, kdo kráčí v zástupu poutníků do Jeruzaléma!

Tato jedinečnost Ježíše Krista, jediného člověka, muže, který je zároveň v plném slova smyslu Bohem, se začíná projevovat navenek až po příchodu do cíle pouti, do jeruzalémského chrámu. Celé bytí Krista Pána, veškerý jeho život jsou zaměřeny k slávě jeho Otce, jsou ovládány touhou po slávě jeho Otce. O celém Kristově životě platí to, co papež Jan Pavel II. ve své poslední encyklice Ecclesia de Eucharistia říká v souvislosti s jeho obětí na kříži: «Vždyť dar jeho lásky a jeho poslušnosti až do krajnosti je na prvním místě darem Otci. Jistě, je darem k našemu prospěchu, ba k prospěchu celého lidstva, ale především darem Otci [1]. On v blaženém patření své duše vidí Otcův nekonečný majestát a zároveň mnohem jasněji než kdokoliv jiný nahlíží, jak je tento božský majestát urážen chováním prodavačů býčků, ovcí a holubů a směnárníků v jeho chrámě: jak si vůbec nevšímají zájmů jeho Otce, ale jen svého zisku. To zasahuje jeho ušlechtilé srdce a ozbrojuje jeho ruce důtkami z provazů, kterými vyhání prodavače i s jejich zvířaty z chrámu a zpřevrací stoly směnárníků. «Jděte s tím odsud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!» [2], říká. Sláva jeho Otce je to jediné, co ho nyní zajímá, co mu nyní leží na srdci: nehledí vůbec na odpor, který toto jeho jednání vyvolá, a na následky, které s sebou přinese; nehledí na to, že tím připravuje cestu pro své ukřižování.

Jak na Ježíšovo jednání reagují ti, kdo jsou jeho svědky? Podle stavu své duše, podle své otevřenosti či uzavřenosti vůči působení milosti Ducha Svatého. Vždyť Ježíš je skutečně Kristus, tedy Pomazaný, pomazaný Duchem Svatým, a všechno, co koná, pramení z této hojnosti pomazání Duchem Svatým [3], tudíž i jeho vyhnání prodavačů a směnárníků z jeruzalémského chrámu. Nejprve zde máme jeho učedníky, kteří mlčí a věří. Jsou to prostí lidé z Galileje, kteří nevynikají poznáním, mocí a společenským postavením, nezakládají si sami na sobě, a tak nekladou překážky působení Ducha Svatého, ale jsou mu otevřeni. Pro ně je Ježíšovo jednání projevem jeho moci, důvodem, aby mu ještě více a pevněji důvěřovali, aby se mu ještě hlouběji odevzdali. Duch Svatý, který tajemně, ale skutečně působí v jejich nitru, je vede k tomu, že si tváří v tvář projevu Pánovy moci vzpomenou na slova žalmu: «Horlivost pro tvůj dům mě stravuje» [4]. Oni věří, i když plně nechápou, protože Pán zde záměrně hovoří pouze v náznacích: mluví jen v náznacích o budoucím vzkříšení svého těla. Avšak světlo Ducha Svatého bude v jejich srdcích stále více zářit, takže později, po Kristově vzkříšení a seslání Ducha Svatého o letnicích, jasně pochopí, co chtěl Pán nyní říci. «Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl» [5], píše přímo evangelista Jan o sobě i o svých druzích.

Pak zde máme další skupinu těch, kteří také mlčí a věří: to je mnoho těch, o nichž dnešní evangelium píše, že «uvěřili v jeho jméno, když viděli znamení, která konal.» [6] Oni věří, ale mají strach odevzdat se zcela Kristu, snad z ohledu na jeho mocné nepřátele. Proto ani Kristus se jim zcela nedává - jak říká evangelium, «Ježíš se jim však sám nesvěřoval» [7] - a jeho Duch, Duch Svatý, nemůže v nich volně působit. Očekává jejich živou víru, která snad přijde později.

Pak zde máme třetí skupinu, kterou svatý Jan nazývá prostě: židé. Víme, že tím nemyslí celý židovský národ, ale jeho jakousi elitu, farizee a zákoníky, kteří si zakládají na svých znalostech Zákona a domnělých ctnostech a opovrhují ostatními jako nevzdělanými a hříšnými. Ti se od počátku Ježíšova veřejného působení staví vůči němu nepřátelsky a ve svém odporu vůči Kristu se neustále utvrzují. Oni jsou těmi, kdo ho nakonec ukřižují. Vědomě zavírají oči před světlem, které září z Krista, uzavírají se v sobě samých a odmítají věřit. Oni jsou v této chvíli těmi, kdo namítají, kdo se rozhořčují, kdo mají další argument navíc pro svou nenávist vůči Ježíši. Jak píše svatý Jan na počátku svého evangelia, «bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali.» [8]

Postní doba, kterou, bratři a sestry, nyní prožíváme, je dobou naší vnitřní obnovy: obnovy naší křestní víry v Pána Ježíše Krista, bez níž se nelze líbit Bohu a která je počátkem naší spásy a základem našeho duchovního života; víry, jež je a má být praktická, «která se projevuje láskou» [9]. Všechno, o co se v této postní době snažíme a máme snažit, slouží této obnově víry: náš častý kontakt s Božím slovem, naše modlitba, naše přijímání svátostí, naše sebezápory, naše pomoc bližním, naše trpělivé plnění denních úkolů a povinností. Kéž v nás, stejně jako v Ježíšových učednících, roste světlo Ducha Svatého, duchovní pochopení, abychom hlouběji, pevněji a opravdověji «uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl.» [10]

[1] Čl. 13: Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003, s. 16.
[2] Jan 2, 16.
[3] Srov. Katechismus katolické Církve, čl. 690: Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, s. 187.
[4] Jan 2, 17; srov. Ž 69/68,10.
[5] Jan 2, 22.
[6] Jan 2, 23.
[7] Jan 2, 24.
[8] Jan 1, 9-11.
[9] Gal 5, 6.
[10] Jan 2, 22.

18. 3. 2006, převzato z www.op.cz

obsah


ZPRÁVY ZE SVĚTA

SPRAVEDLNOST, MÍR A PÉČE O STVOŘENÍ
Závěrečná deklarace ze setkání Spravedlnost, mír a péče o stvoření věnovanému migraci a zaměstnanosti v Mexiku a Střední Americe, pořádanému CIDALC (Meziprovinční konference dominikánů v Latinské Americe a Karibiku) a CODALC (Konference dominikánů v Latinské Americe a Karibiku)


Od 25. do 27. listopadu loňského roku probíhalo v San Salvadoru výše uvedené setkání, jehož se zúčastnilo asi sedmdesát členů dominikánské rodiny z Panamy, Kostariky, Nikaraguy, Hondurasu, El Salvadoru, Guatemaly a Mexika spolu se členy františkánské rodiny ze San Salvadoru. Setkání moderoval fr. Gerard Pöter OP.

Přítomni byli též dominikánští provinciálové ze Střední Ameriky a Mexika, magistr studentů a magistr noviců z Provincie Střední Amerika a dvě kanadské sestry z Kongregace Notre Dame.

V průběhu setkání jsme se mohli seznámit rovněž se zkušenostmi a postřehy z pastorace našeho bratra fr. Raúla Very Lopeze OP, biskupa diecéze Saltilo v Coahuile v Mexiku, který byl jedním z řečníků.

Setkání bylo zahájeno křesťanským a dominikánským pohledem na rostoucí a bolestný jev migrace z našich zemí do Spojených států bez cestovních dokladů, spolu se snahou analyzovat tento jev z hlediska úcty a odpovědnosti k jeho obětem. Poté jsme se pokusili jev popsat ve světle Slova Božího, se soucitným pohledem, abychom určili základní linie postupu, které nám umožní formulovat cíle našeho úsilí v této věci. Bylo zdůrazněno, že když jsme konfrontováni s tímto neblahým jevem se všemi jeho důsledky, nemůžeme zůstat necitlivými a nestrannými a to jak v našich životech, tak ve všech našich aktivitách. Pro nás je to otázka jasné hranice mezi životem a smrtí, nenávistí a mírem, lidskou důstojností a vážným porušováním lidských práv. Právě zde musíme kázat slyšitelně a jasně.

V průběhu setkání se s námi mnoho našich bratří a sester podělilo o své zkušenosti migrantů jak na cestě, tak během pobytu ve Spojených státech. Je zřejmé, že migrace bez cestovních dokumentů odhaluje nerovnost, nespravedlnost, diskriminaci a násilí, kterému můžeme říkat organizované. Odráží se to v osudech mnoha postižených, v mnoha souvislostech jak pro současnost, tak i budoucnost našeho regionu, pro každou jeho jednotlivou zemi.

Pro Mexičany a ty, kteří žijí ve Střední Americe, představuje přístup Spojených států imperiální politiku, prostřednictvím které - bez nejmenších výčitek svědomí - centrum využívá nerovnosti platů a souvisejících služeb, naší levné práce, práce našich odborníků, kteří nemohou najít patřičně odměňovanou práci ve svých zemích, beztrestného vykořisťování našich přírodních zdrojů a nás samých jako druhořadých spotřebitelů na našem domácím trhu.

Vezměme si například El Salvador, kde se setkání konalo. Země se nalézá v pasti nemravného a pekelného ekonomického zacyklení, kdy 84% ekonomiky je závislých na penězích, které zasílají zpět do země svým rodinám migranti bez dokumentů, jejichž výdělky skončí v rukou pár vlastníků velkých obchodních řetězců, které v zemi působí, a několika místních bank, které si nic nepřejí víc, než aby stávající systém fungoval navždy.

Ve světle sociálního učení církve můžeme to vše jednoznačně popsat jako opravdový sociální skandál, za který jsme zde více či méně odpovědni všichni, ať už svým konáním nebo naopak jeho zanedbáváním. Proto na tuto okolnost upozorňujeme a rázně ji odmítáme. Jsme povinni nastoupený trend zastavit, společně se tady a teď pustit do hledání způsobů, jak mu předcházet. Nemůžeme zůstat povzneseni nad tolikeré utrpení, které naši migranti zanechávají za sebou v zemích svého původu, utrpení, které zakoušejí během své cesty na sever a také utrpení, které podstupují v ráji jménem Spojené státy.

Musíme se snažit ukázat, že jiný svět je možný, že je neklamným znamením Božího království na zemi.


Závěrem deklarace nás její tvůrci vyzývají, abychom nebyli lhostejní k osudu ilegálních migrantů z Mexika a Střední Ameriky do Spojených států a navrhují několik praktických opatření pro zmírnění utrpení migrantů i jejich rodin, která mají být uplatňována přímo na místě, v postižených zemích. (IDI 1/2006)


DOMINIKÁNSKÉ SESTRY OD ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE OSLAVUJÍ STOPADESÁTÉ VÝROČÍ ZALOŽENÍ

Krátký pohled do historie naší kongregace nás přivádí zpět k 15. srpnu 1856, kdy Duch svatý udělil našemu otci a zakladateli, blahoslavenému Franciscovi Coll y Guitart milost k založení naší kongregace. Shromáždil skupinu mladých dívek, které si přály zasvětit svůj život Bohu a Božímu království, a zorganizoval je do komunit, které byly zasvěceny vzdělávání dívek a intenzivní charitativní činnosti, jak sám napsal v dopise královně Isabele II.

Během tohoto jubilejního roku bychom si rády připomněly odvahu a smělost našeho zakladatele, který nabídnul nový způsob bytí a žití v církvi, nové vyjádření křesťanského a náboženského života, které nás naplňuje entuziasmem v souvislosti s životem, který lidem ukázal Ježíš jako alternativu k nynější společnosti bez hodnot.

V okružním listě, zaslaném naší generální představenou, čteme následující slova: „…oslava dosáhne svého naplnění tehdy, když se vrátíme ke zdrojům našeho charismatu vedeného Duchem, který obnovuje všechny věci". A uvádějíc slova Jeho Svatosti Benedikta XVI. dodává: „Není možné se dopracovat skutečného oživení náboženského života, pokud se nesnažíme žít plně podle evangelia. … Oheň lásky, kterým Duch svatý neustále naplňuje naše srdce, nás stále nutí se tázat, v čem tkví potřeby lidstva a jak na ně máme odpovídat…".

Přály bychom si prožít rok 2006, který je naším jubileem, s radostí a jako čas plný milosti. Děkujeme Bohu za to jedno sto a padesát let trvání naší kongregace a také za život, který jsme byli schopny přinášet prostřednictvím našeho poslání.

Kongregace Dominikánských sester od zvěstování Panny Marie vznikla ve Španělsku a dnes působí v Evropě, Americe, Asii a Africe. Tvoří ji sto čtyřicet devět komunit spojených do sedmi provincí a jednoho vikariátu. (IDI 1/2006)


DOMINIKÁNSKÉ SESTRY ZKOUŠEJÍ TO PRAVÉ

Článek s tímto titulkem vyšel v novém časopise Dominik, vydávaném ve švýcarské provincii, v říjnu 2004. O co jde? Dominikánské sestry z různých kongregací se sešly na společném semináři, aby byly lépe připraveny na službu kázání.

Všechno to začalo v roce 2001 v Leitershofenu u Augsburgu na setkání německých dominikánských sester. Tématem bylo kázání. Padly mnohé otázky: jakým způsobem by sestry měly v budoucnu šířit radostnou zvěst evangelia mezi lidmi? Co by měly nebo musejí udělat už nyní? Měly by se nyní sestry Kazatelského řádu postavit za ambon, tak jak to bratři činí už od počátku? Ne, to není odpověď. Co zůstat potichu, jak se na ženy sluší a patří? Ani to není odpověď. Avšak jestliže máme hovořit o Bohu a o radostné zvěsti, kterou nám vzkázal po svém Synovi, musíme si k tomu osvojovat znalosti a dovednosti. Shromáždění sester v Augsburgu-Leitershofenu bylo přesvědčeno, že talentované hlasatelky Ježíšova poselství tu jsou. Až doposud sloužily nemocným, vyučovaly ve školách nebo byly jinak zapojeny v různých službách. Není nejmenších pochyb, že svou službou lidem, svou charitativní prací vždy kázaly nonverbálním způsobem o Boží lásce a milosrdenství. Sestry shromážděné na setkání se však domnívaly, že je načase v kázání žen pokročit.

Obecně řečeno mají sestry nedostatky jak ve vzdělání, tak nemají k této práci dost odvahy. Jak vůbec promluvit? Jak vystupovat? Jak komunikovat? Bohužel sestry byly nedostatečně vybaveny i znalostmi teologie. Proto se shromáždění v Augsburgu-Leitershofenu rozhodlo zorganizovat seminář, na kterém by sestrám bylo nabídnuto to, co pro kázání Božího slova potřebují. Čtyři sestry se nabídly, že jej zorganizují a povedou. Byly to sestra Benedikta Hintersberger, vystudovaná teoložka z Augsburgu, sestra Gertrud Birringer ze Špýru, která má kvalifikaci v oblasti rétoriky, sestra Dagmar Fassel z Neustadtu, představená provincie a sestra Ingrid Grave z Ilanzu, bývalá televizní hlasatelka. Některé z účastnic shromáždění se na seminář hned přihlásily. To vše se událo v srpnu a v říjnu byl na světě první hrubý návrh semináře. O dva a půl roku později, v říjnu 2004, obdrželo osm dominikánských sester diplom osvědčující absolvování základního kursu kázání. Dohromady šest víkendů strávily v klášteře sv. Voršily v Augsburgu. V dubnu 2005, rok po skončení semináře, se absolventky sešly se svými pedagožkami v institutu sv. Dominika ve Špýru, aby zhodnotily své zkušenosti. Shodly se, že seminář byl přínosem, ale že je stále ještě co se učit. Úspěchem semináře je zjištění, že každá z absolventek nalezla místo, kde může kázat a většina z nich jej objevila ve městě, kde žije. Některá se samozřejmě tu a tam dostala i k ambonu. V roce následujícím po tomto setkání, se sestry kazatelky mohou znovu přesvědčit, jak ve své snaze uspěly. Následující setkání je totiž naplánováno na 9. až 11. června 2006 u dominikánských sester ve Strahlfeldu.

Během semináře byly zaznamenány následující pokroky ve vzdělání i v přístupu sester: objevují místa a příležitosti k evangelizaci a kázání, mají základní exegetické znalosti o ženských postavách z Bible, jak ze Starého, tak z Nového zákona, znají historický kontext, ve kterém žily velké osobnosti řádu - Dominik, Jordán, Diana, Tomáš Akvinský, Kateřina Sienská, Savonarola, zvládly a praktikují zvláštní ženské formy kázání, reflektují obsah kázání z teologického hlediska, jsou vzdělány v rétorice a získávají v ní první dovednosti, pěkně recitují čtení ze mše svaté, mají základní znalosti o způsobech čtení a o intonaci, umějí odhadnout, jaký typ rétoriky použít, vědí, jak připravit krátkou řeč či kázání, při kázání zvládají neverbální komunikaci.

Názory absolventek semináře: uspořádaní semináře rozhodně bylo dobrým nápadem. - Setkala jsem se se sestrami, které s sebou přinesly entuziasmus a odvahu. - Stala jsem se mnohem pozornější ke svému povolání sestry kazatelky. - Složení vyučujících, co do jejich profesí, bylo skvělé. - Naučila jsem se mluvit o svém životě a víře. - Předem připravené tištěné podklady byly velmi užitečné pro domácí úkoly z jednotlivých témat. - Příprava na každé z témat byla pro mě ziskem. - Pro mě je důležitá technika práce s předem připravenými body kázání. - Pro mě byla nejtěžším úkolem příprava tříminutové řeči. - Mnohá cvičení mi pomohla vystupovat s větší sebedůvěrou a rozhodněji. - Také jsem se naučila připravit si četbu obtížného čtení a číst jej jako kázání. - Během těch víkendů jsme se mnohé naučily i od sebe navzájem.

Sr. Ingrid Grave OP (IDI 9/2005)

LITURGIE V SRDCI DOMINIKÁNSKÉHO POSLÁNÍ

Díky iniciativě sestry Ragnhild-Marie Bjelland z kongregace Dominikánských sester Notre Dame de Grace v Chatillonu spolu s komunitou v Oslo a za pomoci sestry Anne-Lise, mnišky z Oslo, se 11. - 15. května loňského roku uskutečnilo setkání mladých dominikánských kantorů, bratří i sester, v klášteře v Prouilhe.

Témata setkání byla následující: Liturgie v srdci našeho dominikánského poslání, K původu dominikánské liturgie, Proprium Řádu kazatelů - pokračování v tradici a zdroj inspirace pro náš liturgický život v 21. století.

Setkání mělo dvojí cíl: pohovořit o historii a dnešním významu toho, čemu můžeme říkat dominikánská liturgie a podělit se o zkušenosti s cílem podpořit liturgický život našich komunit.

Fr. Dominique Dye, předseda liturgické komise řádu, měl tři přednášky: Dějiny dominikánské liturgie, Jak dnes vypadá řádové proprium a Jak zpívat v liturgii (včetně úryvků z dokumentu Universa Laus Jana Pavla II. a Doporučení k modlitbě hodinek a k řádovému misálu z r.1982, 1985 a jeho dodatků). Fr. Philippe de Roten, magistr studentů a profesor liturgiky ve Fribourgu, vystoupil s analýzou dominikánské liturgie hodin (ve francouzském a latinském vydání) a poté informoval o činnosti frankofonní liturgické komise, jíž předsedá. Sestra Dominika, benediktinská mniška z kláštera Sainte-Marie-de-Maumont, se chopila tématu Krása zachrání svět - prorocký rozměr liturgie - jednota v různosti. Pozvaný fr. André Gouzes bohužel nemohl dorazit. Analýza a prezentace pod názvem Liturgie Božího lidu doprovázená sborovým zpěvem, spojená s výměnou muzikologických názorů a výsledků bádání o liturgických zpěvech byla moderována převážně fr. Jeanem-Christophem Clairem ze Sainte-Baume, který je dobře známým kantorem, zvláště v souvislosti s výročními růžencovými poutěmi do Lurd. Sestra Ragnhild-Marie a sestra Agnes přednesly příspěvek Liturgické dílo v diaspoře. Musíme se také zmínit o kopiích dokumentů, které účastníci obdrželi a o vzájemné výměně písní, které jednotliví účastníci s sebou přivezli.

Mnišky v Prouilhe nás přijaly velice srdečně a velmi hezky o nás po celou dobu setkání pečovaly. Krásně spoluvytvářely skvělou atmosféru, která při setkání panovala. Setkání se účastnila též jedna mniška z Itálie a jedna z České republiky, jakož i mnišky z kláštera Panny Marie v Prouilhe, které též pocházejí z různých zemí. Mnoho z nich vyjádřilo své přání, aby se frankofonní sekce liturgické komise řádu nadále setkávala a přispívala tak k oživení tradice řádového liturgického života. K organizaci dalších setkání může přispět též bulletin, který sekce vydává. Je velmi žádoucí, aby tato setkání měla svá pokračování, aby bylo možno rychle zjistit, na čem pracují ostatní a kde se koná další podobné setkání.

Fr. Dominique Dye OP
předseda Mezinárodní liturgické komise Kazatelského řádu

kontaktní osoba:
Sr. Ragnhild Marie, Katarinahjemmet, Gjorstadsgate 9, N-0367 Oslo
e-mail: Ragnhild.Bjelland@katolsk.no

(IDI 1/2006)
příspěvky z IDI přeložil Ivan František Bok

obsah


MODLIT SE 15 DNÍ SE SVATÝM DOMINIKEM

Alain Quilici OP

Dvanáctý den

MUŽ MARIIN

Mistr Reginald se uzdravil z těžké nemoci a z nebezpečí téměř beznadějného zázračným zásahem Boží moci, neboť když za prudké horečky přišla k němu ve viditelné podobě nebeská Královna Panna Maria, Matka milosrdenství, pomazala mu oči, uši, nos, ústa, bedra, ruce a nohy jakousi hojivou mastí, kterou s sebou přinesla. Takto k němu mluvila: „Mažu ti svatým olejem nohy k hlásání evangelia pokoje." Mimoto mu též ukázala celý hábit našeho řádu. Ihned byl úplně uzdraven. Tak se na celém těle zotavil, že se lékaři, kteří téměř zoufali nad jeho uzdravením, divili, když se přesvědčili, že je zdráv. O tomto neobyčejném zázraku svatý Dominik později vyprávěl mnohým bratřím, kteří dosud žijí. Když o něm v Paříži mluvil na veřejné promluvě k více bratřím, já sám jsem byl při tom (LIB č. 57).

Řád svatého Dominika byl od svých počátků spojen s Pannou Marií. Stejně jako i Jordán Saský, Dominikův současník a pisatel vyprávění, které právě čteme, měl za jisté, že hábit řádu zjevila Maria, tak ctihodná tradice tvrdí, že svatý Dominik dostal z rukou Panny růženec, jehož se bratři stali horlivými šiřiteli. V nesčetných kostelích nalézáme obraz nebo oltář nebo kapli, ve které je zobrazena tato příhoda. Vidíme tam svatého Dominika, jak klečí u nohou Panny Marie, sedící na svém trůně slávy a držící na svých kolenou Ježíška a odevzdávající svatému Dominiku, doprovázenému často svatou Kateřinou Sienskou, velký růženec. I když tuto tradici nedosvědčují dějiny, není proto méně významná.

Pro člověka, jakým byl Dominik, lnoucího ke skutečnosti vtělení Božího Slova, vytéká zbožná úcta k Marii z pramene Božího slova. Nestalo se Slovo Tělem skrze Ni? Není ona prvním a nejlepším svědkem skutečných událostí, které jsou základem křesťanské víry?

Přesto máme málo svědectví o přítomnosti Marie v kázání nebo v modlitbě svatého Dominika. Vidíme ji příležitostně a hlavně ve vyprávěních na povzbuzení. Například toto:

Jednou blažený Dominik strávil první část noci na modlitbě v kostele a vyšel z něho před půlnocí, vešel do dormitáře a krátce na to se začal na jednom konci modlit. Během své modlitby se podívá na druhý konec dormitáře a vidí přicházet tři velmi krásné paní; ta uprostřed se zdála nejvýznamnější, krásnější a důstojnější než ostatní. Její družky nesly jedna zářivou a krásnou nádobu, druhá kropáč, který jí podala. A paní pokropila bratry a udělala nad nimi znamení kříže (...) Bratr Dominik poklekl u jejích nohou a prosil ji, aby mu řekla, kdo je, ačkoli ji dobře poznal. V té době ještě nezpívali zbožnou antifonu Salve Regina v klášterech bratří a sester v Římě; pouze se ji modlili na kolenou. Paní tedy odpovídá blaženému Dominikovi: „Jsem ta, kterou každý večer vzýváte, a když říkáte eia ergo advocata nostra, poklekám před svým Synem za zachování tohoto řádu (VIE str. 114).

Tradiční zpěv Salve Regina večer po kompletáři, který zakončuje den jako poslední modlitba, dosvědčuje tentýž Jordán. Je zajímavé poznamenat, že když řekl vše, co měl říci o životě svatého Dominika, dodává „několik jiných událostí", které projevují jeho svatost po jeho smrti. Mimo jiné jak jistý bratr Bernard z Boloně byl vysvobozen ze strašných pokušení. A udělal závěr:

Tak velmi kruté trápení bratra Bernarda ďáblem, jak jsme o tom vyprávěli, bylo první příčinou, že jsem v Boloni ustanovil zpívat po kompletáři antifonu Salve Regina. Tento zvyk se potom začal šířit z tohoto kláštera po celé lombardské provincii a nakonec zavládl tento zbožný a spasitelný zvyk v celém řádě. Jak mnoha lidem vynutilo slzy toto svaté vzdávání chvály ctihodné Matce Kristově! Kolik lidí z těch, kteří ji zpívali nebo ji slyšeli zpívat, bylo v duši pohnuto a obměkčeno od své tvrdosti a v kolika srdcích zapálila čistý plamen vroucí lásky! Či myslíme, že Spasitelovu Matku netěší takové vzdávání chvály, že jí nelahodí takové velebení? Jeden zbožný a důvěryhodný muž mi vypravoval, že často vídal v duchu samu Matku Páně padat před svým Synem na kolena a vroucně ho prosit za zachování celého řádu, zatímco bratři zpívali „Eia ergo advocata nostra" (LIB č. 120).

Ať si kdo myslí cokoli o skutečnosti těchto vyprávění, můžeme je přijímat alespoň jako svědectví o mariánské úctě v době svatého Dominika. Nepopiratelně Dominik a jeho první bratři milují a uctívají Pannu Marii. Obracejí se k ní jako k své nebeské Matce, zpívají její chvály; svěřují jí svou službu a duše, které se na ně obracejí; opírají se o její účinnou přímluvu, protože považují za jisté, že dosáhneme všeho, oč ji horlivě prosíme.

Je ještě jiné podivuhodné vyprávění z nejstarší dominikánské tradice, které Fra Angelico zobrazil nezapomenutelným způsobem. Je to Panna, Ochránkyně řádu.

Blažený Dominik byl v duchu uchvácen před Boha. Viděl Pána, blahoslavenou Pannu sedící po jeho pravici; zdálo se mu, že Naše Paní byla oblečena pláštěm safírové barvy. A blažený Dominik se díval kolem ní, viděl před Bohem řeholníky ze všech řádů, ale nenalézal své. Začal hořce plakat, odstoupil a neodvážil se přiblížit k Pánu a k jeho Matce. Naše Paní mu tedy dala znamení rukou, aby přišel. Pán mu řekl: „Proč tak hořce pláčeš?" Odpověděl: „Pláču, protože tu vidím řeholníky ze všech řádů, ale ze svého nevidím nikoho." A Pán mu říká: „Chceš vidět svůj řád?" Odpovídá s třesením: „Ano, Pane." Tu Pán položí ruku na ramena blažené Panny a říká blaženému Dominikovi: „Svěřil jsem tvůj řád své Matce." (...) Tu blažená Panna odhalila plášť, kterým se zdála oblečená, před blaženým Dominikem. Plášť byl tak veliký, že pokrýval celou nebeskou vlast; a pod ním uviděl velké množství bratří. Tu blažený Dominik poklekl, vzdával díky Bohu a blažené Marii, své Matce, a vidění zmizelo (VIE str. 115-116).

Opět neuvádíme tato vyprávění jako historickou kroniku, ale jako svědectví, proč odedávna přilnuly Dominikovy děti k Panně Marii.

Není na tom nic divného, neboť Maria je především nositelkou Slova světu. Ona je patronkou kazatelů. Není bez významu, že byla s apoštoly ve večeřadle v den Letnic. Je přítomna tomuto seslání Ducha, který v podobě jazyků rozvazuje jazyky apoštolů, ona, která před nimi přijala Ducha svatého, jenž v ní dal vzklíčit Božímu Slovu. Maria nepřijala povolání kázat ani zakládat církve ani hlasitě vydávat svědectví. Avšak má povolání chránit ty, kteří mají toto poslání. Bdí nad nimi. Udržuje posvátný oheň v jejich srdcích.

A když bratři a sestry svatého Dominika neúnavně rozjímají o růžencových tajemstvích, jsou jimi prostoupeni, uvažují o nich s Marií, která rozjímala o tom všem ve svém srdci (Lk 2,19).

Ti, kteří chtějí jít ve stopách Dominikových, najdou největší duchovní radost a největší útěchy v této zbožné úctě k Panně Marii. Všichni, kteří mají studovat často přísně, kteří musí čelit dotazům, jež berou vše v pochybnost, kteří přijímají rány a zakoušejí více neúspěchů než úspěchů ve své službě, najdou vždy ve svém přilnutí k Panně Marii mateřskou posilu, kterou potřebují.

z francouzského originálu Prier 15 jours avec saint Dominique vydaného nakladatelstvím Nouvelle Cité
přeložila S. M. Zdislava Černá OP

pokračování příště

obsah


MODLITBA ZA BLAHOŘEČENÍ OTCE TOMÁŠE TÝNA OP

(určeno pro soukromou pobožnost)


Pane Ježíši Kriste, náš Beránku a Veleknězi! Ty jsi za nás obětoval svůj život a prohlásil jsi, že nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele (Jan 15, 13; 13, 1).

Tvůj řeholní kněz, Tomáš Josef Maria Týn, se ti zcela zasvětil slavnými řeholními sliby až do smrti a nabídl se ti jako celopal za svobodu tvé snoubenky, pronásledované Církve v naší vlasti. Ty jsi jeho oběť přijal se zalíbením. Děkujeme ti za dar svobody. Chceme si své získané svobody vážit a budovat v naší zemi tvé království jak k duchovnímu, tak k časnému blahu celého národa.

Odměň a oslav svého řeholního kněze Tomáše a na jeho přímluvu nás vyslyš v naší záležitosti [...], kterou ti s největší důvěrou svěřujeme.

Buď za to veleben s Otcem i Duchem Svatým na věky. Amen.


S církevním schválením brněnského biskupa.
Mons. Vojtěch Cikrle
č. j. EP /814/98


Kdo jste znali otce Tomáše Týna nebo jste zakusili jeho pomoc, sdělte svou zkušenost na adresu sekretáře promotora pro blahořečení v České dominikánské provincii:
fr. Efrém Jindráček OP, Dolní Česká 3, 669 02 Znojmo 2.

obsah